Събития и публикации

Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза

Миграционната и бежанската криза поставя сериозни предизвикателства пред Европа. Безпрецедентният миграционен натиск предоставя възможности за генериране на сериозни печалби, от които организираните престъпни мрежи се възползват. Преминаването на голям брой незаконни мигранти доведе до превръщането на каналджийството в голям незаконен пазар в Европа. От друга страна, в някои държави се наблюдава и свързан с кризата скок в броя случаи на трафик на хора.

 

Доклад „Трансгранична организирана престъпност: България и Норвегия в контекста на миграционната криза“

Публикацията представя анализ на тенденциите в трансграничната организирана престъпност в България и в Норвегия в контекста на миграционната криза. Изследването прави задълбочен преглед на каналджийските мрежи и операции в България, както и синергиите и разликите между това престъпление и други организирани престъпни дейности, в частност трафика на хора с цел сексуална и трудова експлоатация. Проучването проследява още тенденциите по отношение както на каналджийство, така и на трафика на хора в Норвегия – две престъпления, които рядко са разглеждани заедно.

 

Повишаване капацитета на правоохранителните органи в България и Норвегия в контекста на миграционната криза

Обменът на знания и опит между европейските държави, засегнати от трансграничната организирана престъпност, е полезен инструмент за подобряване дейността на правоприлагащите органи, тъй като успешните практики в дадена държава биха могли да са от полза за други страни. Международното сътрудничество в тази област спомага за разширяване на капацитета на полицията, като попълва арсенала й с необходими нови практики за противодействие както на съществуващите, така и на новопоявяващите се заплахи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи", Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Норвежки финансов механизъм и Оператора на Програмата.


  За нас
        Събития и публикации