Контакти

Росица Джекова

Координатор, Програма Сигурност

rositsa.dzhekova(at)csd(dot)bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи", Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Норвежки финансов механизъм и Оператора на Програмата.


  За нас
        Събития и публикации