Укрепване на капацитета на правоохранителните органи за противодействие на трансграничната престъпност в контекста на мигрантската криза

В резултат на развилата се след началото на войната в Сирия бежанска криза, незаконното превеждане на мигранти стана привлекателен нелегален пазар, генериращ съществени криминални приходи. Ръстът на това престъпление поражда сериозни рискове за сигурността в Европа, включително превеждане на лица с рисков профил, нарастване на броя на уязвимите мигранти, които могат да станат обект на експлоатация от криминалния контингент и заздравяване на организираната престъпност чрез генерирането на престъпни ресурси, които могат да се инвестират в други нелегални дейности. Вече съществуват индикации, че организирани престъпни групи, които са активни и в други криминални пазари, добавят нелегалното превеждане към дейността си. За да се реагира адекватно на тези развития е нужно адаптиране на досегашния подход за противодействие. Обмяната на опит и експертиза между европейските страни, засегнати от трансграничната престъпност, може да насърчи развитието на правоохранителни методи, базирани на добри практики, които в същото време са приложими в специфичния национален контекст. Следователно, усилването на международното сътрудничество може да доведе до укрепването на капацитета на полицията, разпознаването на пропуски в досегашната практика и до развиването на адаптиран подход срещу нови и установени заплахи.  

Отчитайки нуждата от засилването на международното сътрудничество за ефективното противодействие на развитията в сферата на трансграничната престъпност, Центърът за изследване на демокрацията, заедно с Министерството на вътрешните работи и Норвежкия полицейски колеж започнаха работа по проект „Укрепване на капацитета на правоохранителните органи за противодействие на трансграничната престъпност в контекста на мигрантската криза” финансиран по Програма BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи" на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014). Инициативата, която ще бъде осъществена до ноември 2017, има за цел да:

-    Повиши разбирането и осведомеността относно възможностите, които мигрантската криза предоставя на организираната престъпност и възникващите пресечни точки между каналджийството и други организирани престъпни дейности в България и Норвегия;

-    Идентифицира институтционални пропуски и добри практики в противодействието на трансгранични престъпни заплахи, породени от мигрантската криза в България и Норвегия;

-    Засилване на полицейското сътрудничество между България и Норвегия и допринасяне за подобряването на капацитета в борбата с трансграничната престъпност, чрез развитието на по-ефективни подходи за противодейстие.

През ноември 2017, като резултат от инициативата, ще бъде публикуван и представен доклад относно походът за борба с трансграничната престъпност в България и Норвегия,  съдържащ добри пррактики и препоръки за по-ефективно противодействие.

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи", Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Норвежки финансов механизъм и Оператора на Програмата.


  За нас
        Събития и публикации