Екип

Д-р Мария Йорданова – проектен мениджър, научен ръководител
Димитър Марков – главен юридически експерт
Миряна Илчева – юридически експерт
Галина Сапунджиева – експерт целеви групи и оперативна координация
Мария Дойчинова – анализатор данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


  За проекта
        Събития и публикации
   


 
 Проектът „Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 
pornload.cc