За страницата

За Центъра за изследване на демокрацията

Центърът за изследване на демокрацията  е сдружение с нестопанска  цел за извършване на общественополезна дейност, създадено в края на 1989 г. и регистрирано от Софийския градски съд през 1990 г., когато започва и неговата дейност.
Центърът е вписан в регистъра на организациите с нестопанска цел в обществена полза към Министерството на правосъдието. Той е независима организация, която подкрепя процеса на реформи в България чрез мобилизиране на гражданското общество и въздействие върху обществените политики. Центърът членува в редица международни
мрежи като Платформата за основни права на Агенцията на Европейския съюз за основните права, Мрежата за права, равенство и многообразие и Гражданската платформа на ЕС срещу трафика на хора.
Целите на Центъра са:
  - да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени политики за добро управление, спазване на основните права и свободи и активна роля на България в ЕС;
  - да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната и ЕС в областта на правосъдието и вътрешния ред;
  - да съдейства за институционалното и организационното укрепване на нестопанския сектор в България;
- да осъществява мониторинг и оценява риска за функционирането на институциите и принципите на демокрацията и пазарната икономика.
  В областта на подпомагането на законодателната и съдебната реформа в България екипът на Центъра работи по предложения за ново законодателство, по изготвяне на концепции и предоставяне на препоръки по проекти за нормативни актове. Експертите на организацията осъществяват мониторинг и анализ на расизма и ксенофобията в България
и мерките за тяхното противодействие, на правата на пострадалите от престъпления в наказателното производство в държавите – членки на ЕС, на наказателното законодателство и други закони, свързани с противодействие на организираната престъпност, на политиката по изпълнение на наказанията и на защитата на правата на осъдените лица. Центърът разполага със социологическа експертиза както за изследване
на различни аспекти на демократичните процеси в България, така и за оказване на влияние върху изграждането на демократични ценности и развитието на гражданското общество, върху социалната политика и защитата на уязвими групи, върху защитата на човешките права и гражданския активизъм.

За проекта

Съгласно действащото законодателство голяма част от неправителствените организации се регистрират в повече от един регистър. Освен задължителната регистрация в съответния окръжен съд много организации са задължени да се регистрират и в други регистри, например в централния регистър на организациите в обществена полза към Министерството на правосъдието, в регистъра на читалищата към министъра на културата и т.н. Този процес често създава прекомерна административна тежест за самите организации, а освен това води до непълноти, неточности и дублиране на вписаната информация.

Воден от дългогодишния си изследователски опит в областта на правната уредба на различните видове регистри, Центърът за изследване на демокрацията стартира инициативата „Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел”, финансирана в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В рамките на инициативата, която ще продължи до април 2016 г., ще бъдат предложени мерки за рационализиране на процеса на регистрация на неправителствените организации. По този начин, от една страна, ще се подобрят условията за работа на неправителствения сектор, а от друга – ще се повишат прозрачността и отчетността в дейността на гражданските организации. Освен на хармонизирането на правната уредба на различните регистри и на оптимизирането на тяхната работа, основно внимание ще бъде обърнато на възможностите за тяхната електронизация с цел максимално опростяване на процедурите, улесняване на ползването им и свеждане до минимум на възможностите за грешки и несъответствия в съдържащата се в тях информация.

Резултатите от инициативата ще бъдат представени на обществено обсъждане през пролетта на следващата година, когато ще бъде публикувана и цялостната концепция за реформа в регистрацията на неправителствените организации, придружена от предложения за необходимите за осъществяването й законодателни промени.

 

 

 

 

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


  За проекта
        Събития и публикации
   


 
 Проектът „Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.