Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел

Съгласно действащото законодателство голяма част от неправителствените организации се регистрират в повече от един регистър. Освен задължителната регистрация в съответния окръжен съд много организации са задължени да се регистрират и в други регистри, например в централния регистър на организациите в обществена полза към Министерството на правосъдието, в регистъра на читалищата към министъра на културата и т.н. Този процес често създава прекомерна административна тежест за самите организации, а освен това води до непълноти, неточности и дублиране на вписаната информация.

Воден от дългогодишния си изследователски опит в областта на правната уредба на различните видове регистри, Центърът за изследване на демокрацията стартира инициативата „Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел”, финансирана в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В рамките на инициативата, която ще продължи до април 2016 г., ще бъдат предложени мерки за рационализиране на процеса на регистрация на неправителствените организации. По този начин, от една страна, ще се подобрят условията за работа на неправителствения сектор, а от друга – ще се повишат прозрачността и отчетността в дейността на гражданските организации. Освен на хармонизирането на правната уредба на различните регистри и на оптимизирането на тяхната работа, основно внимание ще бъде обърнато на възможностите за тяхната електронизация с цел максимално опростяване на процедурите, улесняване на ползването им и свеждане до минимум на възможностите за грешки и несъответствия в съдържащата се в тях информация.

Резултатите от инициативата ще бъдат представени на обществено обсъждане през пролетта на следващата година, когато ще бъде публикувана и цялостната концепция за реформа в регистрацията на неправителствените организации, придружена от предложения за необходимите за осъществяването й законодателни промени.

 

 

Събития и публикации

всички

Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел
Нестопанските организации в България се регистрират в повече от 20 различни регистъра, но въпреки това общодостъпна, актуална и надеждна информация за тяхната дейност на практика липсва. Това е един от основните изводи от анализа на Центъра за изследване на демокрацията, посветен на реформата в регистрацията на неправителствените организации. Докладът беше представен по време на кръглата маса, в която взеха участие представители на Министерския съвет, Министерство на правосъдието, на Агенцията по вписванията, както и на неправителствени организации, ИТ сектора и на медиите. още »
 
Правна рамка на регистрите на юридическите лица с нестопанска цел: оценка и предложения за промени
Усъвършенстването на регистрацията на неправителствените организации е основна гаранция за укрепване на развитието на гражданското общество и засилване на неговата прозрачност. Улеснената и рационализирана регистрация без дублиране на информацията между регистрите и с автоматизиран обмен на данни между тях ще позволи на гражданския сектор да се съсредоточи върху основните си съдържателни приоритети. още »
 

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


  За проекта
        Събития и публикации
   


 
 Проектът „Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.