Екип

Д-р Мария Йорданова – проектен мениджър, научен ръководител
Димитър Марков – управляващ експерт, главен юридически експерт
Д-р Мила Манчева – научен ръководител социологически анализ
Миряна Илчева – юридически експерт
Галина Сапунджиева – експерт оперативна координация
Мария Дойчинова – експерт целеви групи
Ива Александрова – анализатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


  За проекта
        Новини
   
        Документи и публикации
   
        Институции
   
        НПО
   
        Връзки
   


 
 Проектът „Гражданските организации: гаранция за равни права
на уязвимите групи пред държавата“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.