За страницата

За Центъра за изследване на демокрацията

Центърът за изследване на демокрацията  е сдружение с нестопанска  цел за извършване на общественополезна дейност, създадено в края на 1989 г. и регистрирано от Софийския градски съд през 1990 г., когато започва и неговата дейност.
Центърът е вписан в регистъра на организациите с нестопанска цел в обществена полза към Министерството на правосъдието. Той е независима организация, която подкрепя процеса на реформи в България чрез мобилизиране на гражданското общество и въздействие върху обществените политики. Центърът членува в редица международни
мрежи като Платформата за основни права на Агенцията на Европейския съюз за основните права, Мрежата за права, равенство и многообразие и Гражданската платформа на ЕС срещу трафика на хора.
Целите на Центъра са:
  - да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени политики за добро управление, спазване на основните права и свободи и активна роля на България в ЕС;
  - да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната и ЕС в областта на правосъдието и вътрешния ред;
  - да съдейства за институционалното и организационното укрепване на нестопанския сектор в България;
- да осъществява мониторинг и оценява риска за функционирането на институциите и принципите на демокрацията и пазарната икономика.
  В областта на подпомагането на законодателната и съдебната реформа в България екипът на Центъра работи по предложения за ново законодателство, по изготвяне на концепции и предоставяне на препоръки по проекти за нормативни актове. Експертите на организацията осъществяват мониторинг и анализ на расизма и ксенофобията в България
и мерките за тяхното противодействие, на правата на пострадалите от престъпления в наказателното производство в държавите – членки на ЕС, на наказателното законодателство и други закони, свързани с противодействие на организираната престъпност, на политиката по изпълнение на наказанията и на защитата на правата на осъдените лица. Центърът разполага със социологическа експертиза както за изследване
на различни аспекти на демократичните процеси в България, така и за оказване на влияние върху изграждането на демократични ценности и развитието на гражданското общество, върху социалната политика и защитата на уязвими групи, върху защитата на човешките права и гражданския активизъм.

За проекта

В България има редица уязвими групи като лишени от свобода, пострадали от престъпления като трафик на хора и актове, свързани с домашно насилие, както и някои уязвими чужденци и мигранти, чиито сложни взаимоотношения с властите са затруднени от недостатъчната обезпеченост на институциите с човешки и финансови ресурси. Ето защо тези лица разчитат много често на гражданските организации за подобряване на положението си и за подпомагане на връзките си с държавните органи. Проектът „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата“ цели да проучи, да направи критична оценка и да усъвършенства взаимодействието между двете си целеви групи, вземащите решения и НПО, в тази област. Той ще насърчи обмяната на опит и възприемането на съществуващите добри практики в ежедневната работа на институциите и гражданското общество. Инициативата ще очертае в детайли профила на уязвимите групи, отношенията им с властите и НПО, и успешния чуждестранен опит. Чрез публикации, работни срещи между институции и организации и специална концепция, ще се подобри разбирането за нуждите на тези общности и ще се предложат съвместни стъпки за преодоляване на трудностите, които те срещат.
Проектът „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата“ е с продължителност 27 месеца и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

 

 

 

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


  За проекта
        Новини
   
        Документи и публикации
   
        Институции
   
        НПО
   
        Връзки
   


 
 Проектът „Гражданските организации: гаранция за равни права
на уязвимите групи пред държавата“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 
pornload.cc