Връзки

Висш адвокатски съвет - vas.bg

Висш съдебен съвет - vss.justice.bg

Върховен административен съд - www.sac.government.bg

Върховен касационен съд - www.vks.bg

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - www.gdin.bg

Държавна агенция за бежанците - www.aref.government.bg

Министерство на външните работи - www.mfa.bg

Министерство на вътрешните работи - www.mvr.bg/default.htm

Министерство на правосъдието - www.mjs.bg

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления - www.compensation.bg

Национална комисия за борба с трафика на хора - www.antitraffic.government.bg/bg/

Национално бюро за правна помощ - www.nbpp.government.bg

Омбудсман на Република България - www.ombudsman.bg

Прокуратура на Република България - prb.bg

Council of Europe - hub.coe.int/web/coe-portal

CEPEJ - www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

European Commission - ec.europa.eu

European Court of Justice - curia.europa.eu

Еuropean Court of Human Rights - www.echr.coe.int/Pages/home.aspx

European Ombudsman - www.ombudsman.europa.eu/bg/home.faces

European Parliament - www.europarl.europa.eu

European Union Agency for Fundamental Rights - http://fra.europa.eu/en

 

 

 

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


  За проекта
        Новини
   
        Документи и публикации
   
        Институции
   
        НПО
   
        Връзки
   


 
 Проектът „Гражданските организации: гаранция за равни права
на уязвимите групи пред държавата“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 
pornload.cc