Институции

Институции, работещи с лишени от свобода, бежанци и мигранти, жертви на домашно насилие и на трафик на хора

Събирането и систематизирането на данни за институциите, работещи с избрани уязвими общности – лишени от свобода, бежанци и мигранти, жертви на домашно насилие и на трафик на хора - e сред основните приоритети на инициативата „Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения“, тъй като вземащите решения са една от нейните целеви групи, заедно с НПО. Графичният модел, избран за представянето на съответните държавни органи, откроява както тяхната контактна информация, така и нормативната основа на тяхната работа, и ключовите дейности, които извършват в подкрепа на уязвимите групи. Институциите с правомощия спрямо повече от една от групите са представени с отделен профил спрямо всяка от тях.

 

Справочник на институциите, работещи с жертви на домашно насилие (PDF, 600 Kb)
Справочник на институциите, работещи с лишени от свобода (PDF, 800 Kb)
Справочник на институциите, работещи с бежанци и мигранти (PDF, 700 Kb)
Справочник на институциите, работещи с жертви на трафик (PDF, 600 Kb)

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


  За проекта
        Новини
   
        Документи и публикации
   
        Институции
   
        НПО
   
        Връзки
   


 
 Проектът „Гражданските организации: гаранция за равни права
на уязвимите групи пред държавата“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 
pornload.cc