Уязвимите групи между гражданското общество и държавата


В България има редица уязвими групи като лишени от свобода, пострадали от престъпления като трафик на хора и актове, свързани с домашно насилие, както и някои уязвими чужденци и мигранти, чиито сложни взаимоотношения с властите са затруднени от недостатъчната обезпеченост на институциите с човешки и финансови ресурси. Ето защо тези лица разчитат много често на гражданските организации за подобряване на положението си и за подпомагане на връзките си с държавните органи. Проектът „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата“ цели да проучи, да направи критична оценка и да усъвършенства взаимодействието между двете си целеви групи, вземащите решения и НПО, в тази област. Той ще насърчи обмяната на опит и възприемането на съществуващите добри практики в ежедневната работа на институциите и гражданското общество. Инициативата ще очертае в детайли профила на уязвимите групи, отношенията им с властите и НПО, и успешния чуждестранен опит. Чрез публикации, работни срещи между институции и организации и специална концепция, ще се подобри разбирането за нуждите на тези общности и ще се предложат съвместни стъпки за преодоляване на трудностите, които те срещат.
Проектът „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата“ е с продължителност 27 месеца и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

 

Новини

всички новини

Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на пола и изработване на Модел за подкрепа на жертвите на насилие
България е сред тази половина страни-членки на ЕС, в които не се събира статистическа информация за отношението между жертва и извършител, като по този начин прави невъзможна оценката на дела на домашното насилие сред престъпленията срещу личността. Домашното насилие все още не се квалифицира като криминално деяние и не е включено в Наказателния кодекс – и съответно, и в статистическите данни, предоставяни от полицията и Националния статистически институт. В описания контекст в страната, нуждата от системно изследване на разпространението, формите, уязвимите групи, непосрещнатите нужди на жертвите и възможностите за по-нататъшно стабилно подобрение на тяхната ситуация е извън всякакво съмнение. още »
 
Пресконференция по повод международния ден срещу злоупотребата и трафика с наркотици
Според позицията, подготвена от ЕС, хората, употребяващи наркотици имат нужда от грижа и лечение. В България притежанието на наркотици продължава да бъде криминализирано и се наказва със затвор. Това превръща тези хора в престъпници, а не в нуждаещи се от грижа. още »
 

Документи и публикации

всички публикации

Концепция за по-ефективно гражданско участие в подпомагането на уязвими групи
Концепцията за по-ефективно гражданско участие в подпомагането на четири уязвими групи цели да набележи конкретни стъпки на ниво законодателни промени, усъвършенстване на практики и формиране на политики, насочени към вземащите решения и гражданския сектор, които да улеснят уязвимите общности в общуването им с институциите и да създадат ефективни механизми за подпомагането им. още »
 
Меморандуми с препоръки към ангажираните в работата с уязвими групи институции
Инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата” включва в своя обхват четири уязвими групи: лишени от свобода, пострадали от трафик на хора и от домашно насилие, както и лица, нуждаещи се от международна закрила, и други уязвими чужденци. Макар и много различни по своя характер, тези общности се сблъскват със сходни проблеми в отношенията си с институциите, сред които недостатъчната им обезпеченост с човешки и финансови ресурси и невинаги адекватен на нуждите на уязвимите лица начин на работа с тях. Ето защо много често тези общности разчитат на гражданските организации за подобряване на положението си, включително чрез съдействие пред съответните компетентни органи. още »
 

 

 

 


Тази подстраница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ЦИД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.


  За проекта
        Новини
   
        Документи и публикации
   
        Институции
   
        НПО
   
        Връзки
   


 
 Проектът „Гражданските организации: гаранция за равни права
на уязвимите групи пред държавата“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.