ЦИД » Икономическа програма » Публикации

 

 

Публикации

[ 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Тенденции в общинската приватизация през 1996 г.
Докладът разглежда тенденциите в общинската приватизация през 1996 г. Развитието на общинския приватизационен процес през 1996 година, въпреки неравномерния му ход и регионалните различия, следва да се оценява положително. Открити са 2079 процедури за приватизация, от които 23 са за цели предприятия. още »
 
Структурни изменения на публичността
Едно революционно изследване на публичността, което разкрива новото и оригинално виждане на известния изследовател Юрген Хабермас. още »
 
Свободното движение на услуги в политиката на присъединяване на Република България към Европейския съюз: обща характеристика на проблема, август 1995
Премахването на бариерите пред свободното движение на услугите между Европейския съюз и Република България и приближаването на българската нормативна база към тази на Европейския съюз в дадената сфера е проблем от първостепенна важност на политиката на присъединяване на Република България към Европейския съюз. още »
 
Човешки ресурси и социална политика в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз, август 1995 г.
Ориентацията на България към ЕС датира още от първите дни на радикалните политически промени в страната, започнали в края на 1989г. Членството в Eвросъюза привличаше най-вече с високите социални стандарти в страните - членки, с прехода към единен вътрешен пазар, позволяващ свободно движение на стоки, капитали и хора. Интегрирането на страната в Европейските общности се възприемаше като средство за бързо решаване на вътрешните икономически и социални проблеми, пред които бяхме изправени след рухването на тоталитарния режим. още »
 
Тема “Транспорт” - Втори етап, 23 август 1995 г.
В хода на естествено установилите се приоритетни области на транспортното сътрудничество, възникват и се утвърждават съответните механизми - международно-правни, пазарно-икономически и такива на стандартизацията - за осигуряване гладкото протичане на експлоатационната дейност във всеки отделен вид транспорт. още »
 
Енергийната политика в контекста на присъединяването на България към ЕС, август 1995 г.
Настоящето изложение има за задача да проследи някои тенденции в развитието на енергетиката и на енергийното законодателство в Република България и възможността за сближаването му с това на Европейския Съюз като част от процесите на интеграция. още »
 
България и Eвропейският съюз: околна среда и екологична политика, 1995
На 1 февруари 1995 год. влезе в сила Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА) на Република България към Европейския съюз (ЕС). В специална Декларация по този повод българското Правителство отбеляза, че Споразумението съответствува на приоритетните национални интереси за интегриране в европейските структури, като заяви изрично, че европейската ориентация е основен приоритет за България. още »
 
Движение на капитали и плащания. Валутно-финансова политика и конвертируемост на лева, юли 1995
Валутен съюз е последният етап в икономическо-финансовата интеграция между държави, в случая между страните-участнички в Договора от Маастрихт, регламентиращ осъществяването на подобен съюз в Европа като крайна цел на общоевропейския процес. Членството в такъв съюз предполага възприемането на единна валута и функционирането й като единствено законно платежно средство (или окончателното и неотменяемо фиксиране на курсовете между валутите на страните участнички) и провеждането на обща парична (в т. ч. валутна) политика. още »
 
Телекомуникационната политика на България, юни 1995 г.
Далекосъобщенията (телекомуникациите) са част от световната техническа инфраструктура. Тяхното основно предназначение - да осигурят обмен на информация от всякакъв вид, във всякакви обеми и във всякакви направления, ги прави задължително условие не само за развитието на икономиката в национален, регионален и световен мащаб, но и за зараждането, реализирането и засилването на интеграционните процеси между страните. Те са в основата на промишленото, културното и социалното развитие, на търговското и финансовото сътрудничество, на съвременната наука и образование. още »
 
Селското стопанство в преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз, 1995
Целта на настоящата разработка е сравнение на държавното регулиране на аграрния сектор в двата региона - България и ЕС. Това сравнение следва да бъде основата за очертаване на алтернативните стратегии за българската селскостопанска политика в периода преди присъединяването към ЕС. още »
 

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 
   
pornload.cc