ЦИД » Икономическа програма » Публикации

 

 

Публикации

[ 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Здравната реформа в България: Опит за диагноза и предписание (само на английски език)
Изследвa се реформата в здравеопазването като отговор на пазарните несъвършенства и предизивикателства на предоставянето на здравни услуги. България предприе половинчат вариант на преход в здравеопазването, преминавайки от система на здравни услуги, предоставяни изцяло от държавата към система на частни доставчици в доболничния сектор и публични доставчици в болничния сектор, като и двата сектора са финансирани основно от задължителните вноски в държавната здравоосигурителната система. още »
 
Иновации.бг
Докладът Иновации.бг продължава в сферата на иновациите традицията на доклада е-България да следи и анализира готовността на България за развитие на информационно общество. още »
 
Корупцията при данъчното облагане. Предизвикателства пред данъчната политика и администрация
Националните и международните корупционни индекси показват, че данъчната администрация заема важно място в борбата с корупцията в България. Въпреки че гражданите и бизнесът са по-благосклонни в оценките си за нейното равнище и разпространение в сравнение с такива институции, като митниците, полицията и съдебната система, равнището на корупция в данъчната администрация остава високо. още »
 
Плоският данък: Икономически и социални ефекти
Изхождайки от класическата концепция за плосък данък на Хол и Рабушка, и практиката от последните години в Централна и Източна Европа изследването анализира възможните икономически и социални последици на такъв тип облагане за България. Българската дискусия се ограничава главно до вертикалното измерение на плоскостта, т.е. „изравняването” на пределните ставки по отношение на равнището на доход. По-важни за България са другите измерения: изравняването на данъчната тежест независимо от източника на доход и елиминирането на данъчните облекчения и изключения. още »
 
Корпоративно управление в развитие: България 2002-2004
Публикацията “Корпоративно управление в развитие" прави преглед на по-съществените събития, практики и проблеми, свързани с корпоративния контрол в България за периода 2002-2004 г. Авторите разглеждат постиженията и пропуските в правната уредба и обръщат внимание на характеристиките на българските акционери и корпоративна организация, както и на допълнителните отношения между членовете на борда на директорите на една компания и самата компания, за да изведат препоръки относно нуждата от социално и отговорно корпоративно управление. още »
 
Скритата икономика в България
В България тежестта на данъчното бреме, неефективното прилагане на законите и административните бариери пред бизнеса са основните фактори, които повишават стимулите за укриване на икономическа дейност. Настоящата публикация представя последните тенденции и предизвикателства пред частния и обществения сектор в тази област. още »
 
Неформалната икономика в страните – кандидатки за членство в ЕС
Сборникът с доклади и статии за неформалната икономика в страните–кандидатки за членство в Европейския Съюз включва доклади, представени на международната конференция за неформалната икономика, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 29–30 ноември, 2002 г. в София. още »
 
Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в ЕС (само на английски език)
Неформалната икономика в тези страни е явление, което може да постави предизвикателства пред процеса на европейска интеграция поради недостатъчното знание относно възможните й последици върху един разширен съюз. Какъв е размерът на неформалната икономика в Централна и Източна Европа? Какви са източниците й? В каква посока се развива тя? още »
 
В търсене на механизми за по-добър корпоративен контрол
Преходът към пазарна икономика в голяма степен е белязан от проблема за осигуряване на ефективно работеща система от икономически субекти - индустриални предприятия, банки, финасови институции, фирми за услуги и пр. Нещо повече, една от най-интимните причини за краха на централно-плановите икономики бе точно невъзможността им да изградят мрежа от стимули и мотиви за автономна работа и саморазвитие на производствените единици. още »
 
Английско-български речник по корпоративно управление
Речникът е в джобен формат и съдържа около 300 широко използвани термина и терминологични съчетания от най-динамично развиващата се област на корпоративното управление, а също така и от областта на правото, счетоводството и финансите, борсите и данъчната дейност. Стремежът на авторите е бил да се намери възможно най-правилния превод или езиков еквивалент на английския термин, а за много понятия са включени допълнително уточняващи пояснения. още »
 

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17