НачалоЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Полиция и корупция >> Международен опит >> Международни организации

   
 

Международни организации

Европейският съюз прие редица документи, които имат за предмет борбата с корупцията. Приетото през 2003 г. Съобщение относно цялостната антикорупционна политика на ЕС (2003 г.) представлява важен жалон в конструирането на солидна рамка на европейската антикорупционна политика.

След 2005 г. Европейската комисия взема активно участие в мониторинговия механизъм на Групата на държавите, борещи се с корупцията(GRECO). Освен това, приетата през 2009 г. Стокхолмска програма предвижда възможността от въвеждане на механизъм за периодична оценка на антикорупционните усилия в рамките на ЕС.

Редица международни организации, включително Американската агенция за международно развитие, Женевският Център за демократичен контрол върху въоръжените сили (DCAF), ПРООН и ОИСР, разработиха свои наръчници за оценка на полицейския интегритет и правят периодични оценки на антикорупционните мерки и добрите институционални практики в превенцията и противодействието на полицейската корупция.


   Програма Сигурност
   Теми
   Полиция и корупция
   Източници

   Партньори
 
pornload.cc