ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Полиция и корупция >> Международен опит >> Австрия

   
 

Австрия

Противодействието на корупцията в Австрия се извършва от Федерално бюро за превенция на и борба с корупцията (ВАК) към Федералното министерство на вътрешните работи. Неговият предшественик – Федералното бюро за вътреша сигурност, основано през 2001 г. като основен антикорупционен орган за надзор над полицията е преструктурирано през 2010 г.  с влизането в сила на новия федерален закон за създаване и функциониране на Федерално бюро за превенция на и борба с корупцията. В резултат от това,  Бюрото получава по-големи правомощия. То разполага с национална юрисдикция в областта на превенцията, разследването и борбата с корупцията и свърсзаните с нея икономически престъпления извършени от служители на държавната администрация и предприятия с държавно участие, както и в частния сектор. Бюрото работи в тясно сътрудничество със специализираната Централна прокуратура за борба с корупциятаи икономическите престъпления, както и с различните международни антикорупционни институции.

Дейността на ВАК е концентрирана в 4 основни направления:

  • Превенция: анализ на корупционни модели и разработване на адекватни превантивни мерки в сътрудничество с криминална полиция, както и с дисциплинарни комисии.
  • Оперативна работа: Полицейски разследвания на корупция и свързаните с нея криминални престъпления в публичния и частния сектор, в т.ч. пране на пари и икономическа престъпност във връзка с корупционни деяния. .
  • Обучение: чрез обмен на информация и разработване на обучителнипрограмис цел повишаване на компетентността на служители на цялата държавна администрация, в т.ч. провеждане на специализирани обучения на полицейски служители.
  • Сътрудничество с други национални и европейски и международни институции  в областта на превенцията и борбата с корупцията, както и  обмен на добри практики.

Федерално бюро за превенция и борба с корупциятаГодишен доклад 2011


   Програма Сигурност
   Теми
   Полиция и корупция
   Източници

   Партньори
 
pornload.cc