ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Полиция и корупция >> Международен опит >> Великобритания

   
 

Великобритания

Редица корупционни скандали в края на 90-те години във Великобритания насочват общественото внимание към полицейската корупция и допринасят за все по-осезаемото разпознаване от полицейските служби на ендемичния характер на проблема. Това от своя страна довежда до важни структурни и стратегически промени в полицейските служби в Англия и Уелс през последните години.

През 1999 г. се извършва съществено преструктуриране на полицейските отдели, които приемат и обработват жалби и злоупотреби. Реорганизацията е предприета в отговор на тематичния доклад на Главния полицейски инспектората на Нейно величество (HMIC) „Полицейската неподкупност: гарантиране и укрепване на публичното доверие“, в който се обсъждат поредица от нашумели корупционни казуси. В рамките на полицейските Отдели за професионални стандарти започва формирането на необходимия капацитет за ефективно противодействие на корупцията. Антикорупционните дейности на тези звена се основават на доктрината за „подхлъзването по наклонената плоскост“ (според която различните дребни нарушения често водят до по-сериозни криминални деяния). Неформалното третиране на по-маловажните нарушения във Великобритания (например чрез устни предупреждения) бива изцяло заменено от формална регистрация на нарушенията. Друг характерен подход на Отделите за професионални стандарти е, че те активно „култивират“ и събират информация за неетично полицейско поведение от различни източници. Това дава основание да се започне формално разследване на заподозрените, идентифицирани при този процес, дори и при липсата на формален сигнал. Това ги различава съществено от традиционните отдели за оплаквания и дисциплинарни въпроси, които правят реактивни разследвания на официално постъпилите сигнали.

Това се превръща в неизменна част от една по-широката система за професионални стандарти в полицията, описана в ключовия доклад на HMIC „Повишаване на стандарта. Тематичен преглед на професионалните стандарти“.

Публикувани са и няколко други ключови анализи на полицейската корупция във Великобритания:

  • Министерство на вътрешните работи (2003): „Полицейската корупция в Англия и Уелс: Оценка на наличните данни“ (Police Corruption in England and Wales: An assessment of current evidence). Текстът съдържа оценка на разпространението на корупцията, основаваща се на информация от Отделите за професионални   стандарти, както и препоръчителни подходи за справяне с проблема.                                                                                                             
  • Главния инспекторат на Нейно величество (HMIC) (2011): „Без страх или привилегии. Преглед на полицейските взаимоотношения“ (Without fear or favour. A review of police relationships). Изследването се основава на интервюта с граждани, фокус групи и служители на полицията, относно случаите на упражняване на нерегламентираннатиск, уреждане на контракти „по втория начин“ и други злоупотреби с власт във взаимоотношенията на полицията с медиите и други партньори. Изследването е било поръчано от министъра на вътрешните работи в отговор на публични съмнения за начина, по който полицията е действала по т.нар. „афера с подслушаните разговори“ от 2011 г., както и за отношенията на полицаи с журналисти.                                                           
  • Независима комисия по жалбите срещу полицията (IPCC 2012): „Публичните представи за полицейската корупция: качествено проучване“ (Public views on police corruption: a qualitative research study)                                                                                                                     
  • Независима комисия по жалбите срещу полицията (IPCC 2012): „Корупцията в полицейската служба в Англия и Уелс: Втори доклад“ (Corruption in the police service in England and Wales: Second report – a report based on the IPCC’s experience from 2008 to 2011). Това е доклад, базиран върху опита на комисията през периода 2008-2011 г.


   Програма Сигурност
   Теми
   Полиция и корупция
   Източници

   Партньори