Д-р Мария Йорданова

Директор, Правна програма

Пишете на д -р Мария Йорданова на адрес: maria.yordanova(at)online(dot)bg ll Снимка с висока резолюция

Образование

Доктор по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Биография

Д-р Мария Йорданова ръководи Правната програма на Центъра от присъединяването си към екипа в края на 1998 г. Тя е начело на инициативите на Центъра за хармонизиране на българското законодателство с acquis communautaire и модернизиране на съдебната система, за установяването и насърчаването на контактите между българската правна общност и държавните институции. Другите области на специализация на д-р Йорданова включват въвеждане на европейските стандарти в защитата на правата на човека чрез установяване на институцията омбудсман в България и развитие на правната и стратегическата рамка за противодействие на корупцията, включително регионалното сътрудничество. Член е на работните групи на Центъра по електронна търговия и електронен подпис и по регистърна реформа и участва в изготвянето на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за търговския регистър, както и на коментари на двата закона. Тя координира редица проекти в областта на правата на човека, правосъдието, свободата и сигурността, няколко изследователски инициативи за подобряване на условията в затворите и правата на пострадалите от престъпления, както и проучвания на общественото доверие в системата на наказателното правосъдие. Между 1999 и 2003 г. д-р Йорданова е координатор на Инициативата за съдебна реформа в България. От 2008 г. е представител на Центъра в Платформата за основните права на Агенцията на ЕС за основните права и член на консултативната група „Азия-Европа - демокрация и правосъдие” на Фондация „Азия-Европа”. В периода 2008 - 2012 е член на Консултативния съвет на Международната организацията за правно развитие (IDLO).

Д-р Йорданова е работила като преподавател по сравнително конституционно право в Университета по национално и световно стопанство и главен юрисконсулт на Обединена българска банка.

Изследователски фокус

Сравнително конституционно право, електронна търговия и електронен подпис, търговско и банково право, защита на правата на човека и установяване на институцията омбудсман, съдебна реформа и противодействие на организираната престъпност, корупцията и компютърните престъпления

Избрани публикации

Доклад за саморегулация и други незаконодателни практики срещу компютърните престъпления (автор). – В: FIDUCIA – Новите престъпления в Европа и политиките, основани на доверие, Том 3, 2015

Доклад и информационни карти за разпространение и противодействие на компютърните престъпления (съавтор). – В: FIDUCIA: Новите престъпления в Европа и политиките, основани на доверие, Том 2, 2014

Преглед на съществуващите мерки за определяне на тенденциите на европейско ниво (съавтор). – В: FIDUCIA: Новите престъпления в Европа и политиките, основани на доверие, Том 1, 2013

Предизвикателствата пред защитата на пострадалите от престъпления в България с оглед хармонизирането на правната рамка в Европейския съюз (съавтор) – В: Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ. Познан: Adam Mickiewicz University, 2014

Противодействие на организираната престъпност в България: оценка на правната рамка (съавтор), Център за изследване на демокрацията, 2012

Пенитенциарната политика и система в Република България (съавтор) , Център за изследване на демокрацията, 2011

Преглед на нуждите: индикатори за обществено доверие в правосъдието (съавтор), Европейският институт за превенция и контрол на престъпността (HEUNI), 2009 г.

Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони (съавтор), Център за изследване на демокрацията, 2007

Коментар на Закона за търговския регистър (съавтор), Център за изследване на демокрацията, 2007

Съдебната реформа: прокуратурата и разследващите органи в контекста на членството в Европейския съюз (съавтор), Център за изследване на демокрацията, 2005

Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите-членки на Европейския съюз и страните-кандидатки (съавтор), Център за изследване на демокрацията, 2005

Електронният документ и електронният подпис. Правен режим (съавтор), Център за изследване на демокрацията / Издателска къща Ciela, 2004

 Институцията Омбудсман в България: правна същност и практика (съавтор), Център за изследване на демокрацията, 2004

Институцията омбудсман в Европа и България. Наръчник (автор на въведението), Център за изследване на демокрацията, 2003

Съвременни политически системи (автор), 1991

Езици

Английски, немски, испански, руски, френски