ЦИД >> Публикации

 

Публикации

<< | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 ] | 1991 | 1990 ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
ANTICORRP доклад за България
Световните индикатори за управление (The World Governance Indicators) показват значителен напредък на България от 1996 г. насам в сферата на „контрол на корупцията“. Тези данни са в контраст с разпространеното сред българското население възприемане на държавните институциите като корумпирани и с решението на Европейската комисия да продължи да следи прогреса на страната в борбата с корупцията и организираната престъпност. Следователно има необходимост от внимателно обмисляне и анализ, за да се оцени реалният напредък на България в борбата с корупцията. още »
 
Медийна бележка: Енергийна (не)сигурност: решението на българския парламент за Южен поток засилва рисковете пред националната енергийна политика
С решението си от 4 април 2014 г. да приеме на първо четене поправките в Закона за енергетиката, българският парламент подчертава липсата на логика в националната енергийна политика и затвърждава усещането, че не общественият интерес е движещата сила. Решението изважда на показ най-сериозните проблеми на българската енергийна политика, свързани с лошо управление и корупция: още »
 
Становище на Центъра за изследване на демокрацията относно конституционно дело 2/2014 г.
Настоящото становище е изготвено в отговор на полученото писмо с изх. № 3/к.д. 2/2014 от 31.01.2014 г., изпратено от председателя на Конституционния съд, с което Центърът за изследване на демокрацията е поканен да представи становище в качеството му на заинтересувана страна по конституционно дело № 2/2014 г. още »
 
Заплахите за финансовите интереси на Европейския съюз: оценка на риска от злоупотреби при обществените поръчки и използването на европейските фондове
Събирайки голям брой заинтересовани страни на пазар на стойност милиарди евро годишно, системата на обществените поръчки е сред най-уязвимите дейности на публичната власт. Настоящият практически наръчник прави преглед на добрите практики, които могат да се използват при противодействие на заплахите от злоупотреби в процеса на обществените поръчки. още »
 
Национални доклади относно пенитенциарната система
Националните доклади представят информация за пенитенциарната система в България, Белгия, Германия, Литва и Испания. още »
 
Национален доклад за правната помощ за пострадалите от престъпления
Докладът проследява правната рамка и практиките в областта на правната помощ за пострадали от престъпления и изследва дали пострадалите получават достатъчно информация за своето правно положение, кой има право на безплатна правна помощ и какъв е нейният обхват. още »
 
Гражданското общество в България: от социално предприемачество до завладяване от държавата
Публикацията анализира промените в третия сектор в периода 2010 – 2013 г. и откроява едновременно добрите практики в социалното предприемачество и рисковете, които намаляват шансовете за ефективно въздействие на неправителствените организации върху демократичността и благосъстоянието на България. още »
 
CSD Policy Brief No 43: Корупция и антикорупция в България (2012 – 2013 г.)
Индексите за динамиката и равнището на корупцията в България през 2013 г. са получени чрез Системата за мониторинг на корупцията (СМК), разработена от Центъра за изследване на демокрацията и Витоша рисърч. Резултатите показват, че равнището на административната корупция сред населението в България през последните две години остава практически непроменено. Средно годишно около 14 % от пълнолетното население е участвало в корупционни сделки поне веднъж за периода 2012 – 2013 г. още »
 
Становище на Центъра за изследване на демокрацията относно конституционно дело 21/2013 г.
Настоящото становище е изготвено в отговор на полученото писмо с изх. № 22/к.д.21/2013 от 15.11.2013 г., изпратено от председателя на Конституционния съд, с което Центърът за изследване на демокрацията е поканен да представи становище в качеството му на заинтересувана страна по конституционно дело № 21/2013 г. още »
 
CSD Policy Brief No 42: Скритата икономика в България през 2013 г.
Правилното разбиране на динамиката на скритата икономика е от съществено значение за подобряване на управлението на публичния и частния сектор. Негативните ефекти от скритата икономика са многостранни и е важно те да бъдат идентифицирани и ограничени. В България високото равнище на скритата икономика подкопава икономическото развитие на страната и сериозно политическо внимание. още »
 

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
 
   
pornload.cc