ЦИД >> Публикации

 

Публикации

<< | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 ] | 1991 | 1990 ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
CSD Policy Brief No. 70: Пътна карта за развитието на българската електроенергетика до 2050 г.: основни жалони
Индексът на рисковете за енергийната сигурност на страната спадна съществено през последните две години, като България се нареди на 58-мо място сред 75-те най-големи потребители на енергия в света. Основните тенденции, които допринасят за това, са постоянното намаляване на енергийната интензивност и екологизирането на енергетиката и икономиката на България. още »
 
Трансгранична организирана престъпност: България и Норвегия в контекста на миграционната криза
Миграционната и бежанска криза поставя сериозни предизвикателства пред Европа. Безпрецедентният миграционен натиск предоставя възможности за генериране на сериозни печалби, от които организираните престъпни мрежи се възползват. още »
 
Пътна карта за електроенергийния сектор на Югоизточна Европа (SEERMAP)
Чрез пет моделиращи упражнения, включващи газовия и енергийния пазар, разпределителната мрежа и макроикономическата система, Пътна карта за електроенергийния сектор на Югоизточна Европа (SEERMAP ) подробно разработва различни сценарии за трансформацията на електроенергийния сектор към пълна декарбонизация на производството и намаляване на нивата на емисии с до 91 % до 2050 г. в сравнение с 1990 г. Изследването зад доклада беше проведено от консорциум от 5 партньора, ръководени от унгарския Регионален център за изследване на енергийната политика (РИЕП) и от Техническия университет във Виена, със съдействието на девет местни партньори от страните от региона. още »
 
GREY Policy Brief No. 4, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Югоизточна Европа - отговори на политиките, основани на знания
Анализът дава общ поглед върху изводите и препоръките за противодействие на недекларираната заетост, като се основава на четиригодишни проучвания и събиране на данни от три страни в Югоизточна Европа (България, Хърватия и Македония). Подчертава се, че участието в нерегламентирана заетост е широко разпространена и масово приета практика за икономическия и социалния живот в Югоизточна Европа, макар че този феномен значително се различава за всяка отделна държава. още »
 
GREY Policy Brief No. 3, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Хърватска - отговори на политиките, основани на знания
Настоящият анализ подчертава, че някои неформални трудови практики имат дълбоки корени в хърватското общество. Например 1 от всеки 11 възрастни признава, че е бил ангажиран в изцяло недекларирана заетост, а 6 от всеки 10 хърватски граждани вярват, че поне 20 % от сънародниците им нарушават данъчните и трудови закони на страната. Нагласите на населението за широкото разпространение на недекларирания труд и липсата на доверие в официалните институции се явяват основен фактор за включването в недекларирана тудова заетост. още »
 
GREY Policy Brief No. 2, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Република Македония - отговори на политиките, основани на знания
Недекларираната заетост има дълбоки корени в македонското общество. Данните показват, че 1 на всеки 16 възрастни и 1 на всеки 8 от работещото население полагат недеклариран труд. В същото време, безработицата в Македония остава необичайно висока в сравнение със средните стойности за Европейския съюз. Продължаващата от 2015 г. институционална и политическа криза в страната създава допълнителни предпоставки за нерегламентирани практики, включително недекларирана заетост. още »
 
GREY Policy Brief No. 1, 2017: Справяне с недекларираната заетост в България - отговори на политиките, основани на знания
Настоящият анализ сочи, че недекларираната заетост има широко разпространение в България. Делът на скритата икономика се оценява на приблизително една трета от брутния вътрешен продукт, което се явява сериозно предизвикателство пред фискалната стабилност на страната. Почти един на всеки десет души полага недеклариран труд, като болшинството от българите считат недекларираната заетост за дълбоко вкоренена в обществения модел. още »
 
Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)
МАКПИ е система за мониторинг и оценка на антикорупционни политики и мерки, разработена от Центъра за изследване на демокрацията и приложена в няколко публични организации в България и Италия. Като практически инструмент за оценка на антикорупционните мерки, МАКПИ насочва вниманието към равнището, на което се реализират корупционните отношения – отделната публична организация. още »
 
Мониторинг на рисковете от радикализация
Процесите на радикализация, които могат да доведат до тероризъм, предизвикват нарастващо безпокойство сред международната общност, европейските граждани и техните правителства. Справянето с тази заплаха изисква ефективни политики за превенция, каквито вече се прилагат в редица страни – членки на ЕС. Такива ефективни мерки, от своя страна, трябва да стъпят на надеждни инструменти за диагностика и идентифициране на лица и групи, които могат да представляват заплаха. Тази публикация предлага преглед на съществуващи подходи и инструменти за идентифициране, мониторинг и анализ на рисковете от радикализация в Европа и извън нея. Предложена е концептуална рамка от индикатори за риск и уязвимост към радикализация, както и тяхната интерпретация от гледна точка на особеностите в българския контекст. Тя дава основата за развиване на механизми за ранно предупреждение за служителите на първа линия в страни като България, където тепърва ще бъдат прилагани специфични политики за превенция и дерадикализация. Публикацията е предназначена за политици на национално и ЕС равнище, както и за професионалисти, ангажирани с разпознаването и превенцията на радикализацията в България. още »
 
CSD Policy Brief No. 69: Изпирането на пари в България: състояние и политически проекции
България продължава да бъде изложена на големи рискове от прилагането на престъпни схеми за изпиране на пари. Високият дял на неформалната икономика в съчетание с ниската ефективност на борбата срещу корупцията и организираната престъпност обуславя високата степен на податливост на финансовата ѝ система към този вид финансова престъпност. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 
   
pornload.cc