Димитър Марков

Старши анализатор и Директор на проект, Правна програма

Пишете на Димитър Марков на адрес: dimitar.markov(at)online(dot)bg ll Снимка с висока резолюция

Образование

Магистър по право, специализация „Правораздаване”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София

Биография

Димитър Марков работи в областите права на човека, наказателно право и съдебна реформа. Подпомага дейността на работната група на Центъра по въвеждане на институцията омбудсман в България, като се занимава с проучване на чуждестранното и международно законодателство в тази област и координира изграждането на Информационна мрежа Омбудсман – достъпна през Интернет система, функционираща от края на 2002 г. Член е на работните групи на Центъра по електронна търговия и електронен подпис и по регистърна реформа и участва в изготвянето на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за търговския регистър, както и на коментари на двата закона. В областта на съдебната реформа Димитър Марков съдейства за подготовката на Програма за развитие на съдебната реформа (1999 г.) и Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт (2003 г.). Работи също по проучване на възможностите за въвеждане на информационните технологии за управление на делата в съдебната система и по подготовката на индикатори за измерване на общественото доверие в наказателното правосъдие. Занимава се още с анализ на правната рамка на компютърните престъпления, защитата на пострадалите от престъпления и противодействие на организираната престъпност и корупцията. Димитър Марков ръководи работата на Центъра като национален кореспондент за България на изследователската мрежа на Агенцията за основните права на ЕС, известна в миналото като РАКСЕН, а сега работеща под името ФРАНЕТ. Координира и участието на Центъра в международната мрежа „Права, равенство и многообразие” (Rights, Equality and Diversity - RED). В областта на затворите и правата на лишените от свобода Димитър Марков участва в изследвания на положението на уязвими групи затворници, алтернативите на лишаването от свобода и работата с лишени от свобода, употребяващи наркотици. Координатор е и на работата на Центъра по създаването и прилагането на Индекс за мониторинг на условията в затворите – система от индикатори за оценка на условията в местата за лишаване от свобода.

Изследователски фокус

Наказателно право и процес, права на човека, съдебна реформа, компютърни престъпления, правна уредба на информационните технологии.

Избрани публикации

Индекс за мониторинг на условията в затворите: методология и пилотни резултати, Център за изследване на демокрацията, 2015 г.

Уязвими групи лишени от свобода: Наръчник, Център за изследване на демокрацията, 2015 г.

Политика и законодателство по отношение на борбата с наркотиците в Югоизточна Европа, Асоциация Диогенис, 2014 г.

Ролята на международната помощ за укрепване на капацитета на националните правоохранителни институции: уроци от българския опит, Колеж по наказателно правосъдие Джон Джей, Ню Йорк, 2013

Правото на защита и принципът на равнопоставеност на страните в българския наказателен процес, Център за изследване на демокрацията, 2013 г.

Противодействие на организираната престъпност в България: оценка на правната рамка, Център за изследване на демокрацията, 2013 г.

Пенитенциарната политика и система в Република България (съавтор), Център за изследване на демокрацията, 2011 г.

The Cooperation and Verification Mechanism Three Years Later: What Has Been Done and What Is Yet to Come, Bulgaria Reports 1/2010, Фондация “Фридрих Еберт” – Бюро България, 2010 г.

Преглед на нуждите: индикатори за обществено доверие в правосъдието (съавтор), Европейският институт за превенция и контрол на престъпността (HEUNI), 2009 г.

Разграничаване и смесване на понятията застъпничество, лобизъм и корупция в България. В: Лобиране и лобистки практики, Институт за икономическа политика, 2007 г.

Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони (съавтор) – Център за изследване на демокрацията, 2007 г.

Коментар на Закона за търговския регистър (съавтор), Център за изследване на демокрацията, 2007 г.

Анализ на нормативната уредба и състоянието на защитата на интелектуалната собственост и борбата с компютърните престъпления в България (съавтор) – Фондация „Право и Интернет” и Център по право на информационните и комуникационните технологии, 2007 г.

Съдебната реформа: прокуратурата и разследващите органи в контекста на членството в Европейския съюз (съавтор) – Център за изследване на демокрацията, 2005 г.

Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите-членки на Европейския съюз и страните-кандидатки (съавтор) – Център за изследване на демокрацията, 2005 г.

Правна уредба на компютърните престъпления в България. В: Електронният документ и електронният подпис. Правен режим – Център за изследване на демокрацията / Издателска къща Ciela, 2004 г.

Електронният документ и електронният подпис. Правен режим (съавтор) – Център за изследване на демокрацията / Издателска къща Ciela, 2004 г.

Общините и активната политика по насърчаване на заетостта в България. В: Европейски практики при създаването на заетост на местно равнище - Как да се възползваме от европейския опит в инициативите за местна заетост – Институт за икономическа политика, 2002 г.

Illegal Trafficking in Bulgaria. В: Preparation for EU Accession. Second International Summer Seminar for Bulgarian and Romanian Young Public Servants. Discussion Papers – Институт за икономическа политика, 2001 г.

Езици
Английски, руски