Миряна Илчева

Старши анализатор, Правна програма

Пишете на Миряна Илчева на адрес: miriana.ilcheva(at)online(dot)bg ll Снимка с висока резолюция

Образование

Магистър по право, специализации „Правораздаване” и „Публична администрация”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София

Магистър по международно хуманитарно право,
Женевска академия по международно хуманитарно право и права на човека, Женева

Биография

Миряна Илчева работи по основните проекти на Правната програма на Центъра, свързани с наказателното правосъдие и основните права. Работила е по оценката на нуждите от индикатори за обществено доверие в правосъдието и в областта на компютърните престъпления като „нови европейски” посегателства в рамките на проекти по Седма рамкова програма. През 2008-2011 г. взема активно участие в подготовката на доклад относно законодателството, политиките, практиките и подходите на държавите-членки на ЕС относно пострадалите от престъпления и в изготвянето на информационни карти за правата на пострадалите от престъпления. Миряна Илчева участва в работата по въвеждане на електронни инструменти в управлението на наказателните дела. Има проучвания и публикации в областта на ролята на НПО в подпомагането на уязвимите групи, на защитата на свидетелите, на правата на децата-жертви на трафик и на пострадалите от домашно насилие. Преди да се присъедини към екипа на Центъра за изследване на демокрацията, тя работи за Програмата за наказателноправна реформа на софийския офис на Американската асоциация на юристите/Правна инициатива за Централна Европа и Евразия, където участва в повишаването на институционалния капацитет на органите на наказателното правосъдие и в различни законодателни работни групи.

Изследователски фокус

Наказателно правосъдие, права на човека, защита на уязвимите групи

Избрани публикации

Подкрепа на уязвимите групи пред държавата: ролята на гражданските организации, София, Център за изследване на демокрацията, 2015 (съавтор)

 Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against оrganised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime, Final Report Брюксел, Европейска комисия, 2015 (съавтор)

Report and factsheets on prevalence of cybercrimes and related enforcement activity в: FIDUCIA – New European Crimes and Trust-based Policy, Volume 2, 2014 (съавтор)

Mapping the Legislation and Assessing the Impact of Protection Orders in the European Member States (POEMS), Национален доклад за България, 2013

Подкрепа и реинтеграция на децата - жертви на трафик в България: законодателство, институционална рамка и политики. София, Център за изследване на демокрацията, 2012

Правото на защита и принципът на равнопоставеност на страните в българския наказателен процес, София, Център за изследване на демокрацията, 2012 (съавтор)

JUSTIS PROJECT WORKING PAPERS Review of Need: Indicators of Public Confidence in Criminal Justice for Policy Assessment, HEUNI, 2009 (съредактор)

Разкриване и разследване на компютърни престъпления, изд. “Сиби” 2006 (съставител)

Етични кодекси в системата на наказателното правосъдие, изд. “Сиби”, 2004 (редактор и съавт. на предговора)

Езици

Английски, френски, руски