ЦИД » Икономическа програма » Конкурентоспособност и бизнес среда » Публикации

 

 

Публикации

[ 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]
Суаповите операции и дълговият проблем на България
През последните години дълговият проблем на страната особено се усложни с нарастването на вътрешната задлъжнялост. През 1997 г. плащанията по вътрешния и външния дълг надхвърлят 900 млн.щ.д. Важен индикатор за вътрешната задлъжнялост е размерът на вътрешния дълг на човек от населението. През юни 1997 г. той е 238.25 щ.д. още »
 
Икономически и правни условия за развитието на малките и средни предприятия в България, януари 1997 г.
Целта на настоящия доклад е да изложи основните проблеми и предложи конкретни препоръки за развитието на гръбнака на частния сектор в България - малките и средни предприятия (МСП). Докладът с препоръки бе обсъден на два етапа: първо на работна среща в Центъра за изследване на демокрацията с участието на правителствени експерти, представители на бизнес асоциации и на МСП и след това на форум с участието на новоизбрания президент на Република България, депутати, министри, управителя на БНБ, ръководители на бизнес социации, представители на профсъюзи и неправителствени организации. още »
 
Как да купуваме и продаваме акции и да печелим от тях
Настоящата брошура е подготвена в рамките на проекта "Икономическо преструктуриране в България" на Центъра за изследване на демокрацията. Той има за цел да подпомогне с независими анализи и препоръки усилията на държавните институции за ускоряването на приватизационния процес и икономическото преструктуриране. От особена важност за напредъка на икономическите реформи в страната е степента на информираност на населението и специалистите относно възможността за сключване на сделки с ценни книжа в настоящия момент. още »
 
Социалната справедливост в пенсионното осигуряване
В България и страните от Централна и Източна Европа, средните статистически показатели са доминираща, а не рядко и единствена основа на правителствените анализи и проекти за социалната политика в областта на личните доходи на населението, в т.ч. на доходите от труд и доходите от пенсии. още »
 
Критериите за конвергенция от Маастрихт в контекста на бъдещото присъединяване на България към Европейския съюз, януари 1996 г.
Въведение, кратка история на проблема, международни договори, декларации, нормативни актове и други документи, същество на проблема, предложения за икономическата политика от гледна точка на критериите от Маастрихт. още »
 
Масовата приватизация - Инвестиционни алтернативи, 1996
Настоящата брошура е подготвена в рамките на проекта „Двете измерения на приватизацията в България - масова и пазарна приватизация" на Центъра за изследване на демокрацията. Той има за цел да подпомогне с независими анализи и препоръки усилията на държавните институции за ускоряване на приватизационния процес. още »
 
Свободното движение на услуги в политиката на присъединяване на Република България към Европейския съюз: обща характеристика на проблема, август 1995
Премахването на бариерите пред свободното движение на услугите между Европейския съюз и Република България и приближаването на българската нормативна база към тази на Европейския съюз в дадената сфера е проблем от първостепенна важност на политиката на присъединяване на Република България към Европейския съюз. още »
 
Човешки ресурси и социална политика в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз, август 1995 г.
Ориентацията на България към ЕС датира още от първите дни на радикалните политически промени в страната, започнали в края на 1989г. Членството в Eвросъюза привличаше най-вече с високите социални стандарти в страните - членки, с прехода към единен вътрешен пазар, позволяващ свободно движение на стоки, капитали и хора. Интегрирането на страната в Европейските общности се възприемаше като средство за бързо решаване на вътрешните икономически и социални проблеми, пред които бяхме изправени след рухването на тоталитарния режим. още »
 
Тема “Транспорт” - Втори етап, 23 август 1995 г.
В хода на естествено установилите се приоритетни области на транспортното сътрудничество, възникват и се утвърждават съответните механизми - международно-правни, пазарно-икономически и такива на стандартизацията - за осигуряване гладкото протичане на експлоатационната дейност във всеки отделен вид транспорт. още »
 
Енергийната политика в контекста на присъединяването на България към ЕС, август 1995 г.
Настоящето изложение има за задача да проследи някои тенденции в развитието на енергетиката и на енергийното законодателство в Република България и възможността за сближаването му с това на Европейския Съюз като част от процесите на интеграция. още »
 

1 | 2 | 3
 
   
pornload.cc