ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак и разработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие
Центърът за изследване на демокрацията, Фондация „Партньори-България“ и Академията по права на човека, Норвегия стартират „Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/“, което се финансира по Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. още »
 
Създаване на работещи антикорупционни политики в България: успешният опит на европейските страни
Към днешна дата, борбата с корупцията е сред най-важните проблеми в политическия дневен ред, както в България, така и на европейско ниво. Успешното противодействие на корупцията не е предхождано от подобряване на икономическото състояния, а напротив – създаването и реализирането на ефективни антикорупционни политики е предпоставката за икономически растеж. още »
 
Противодействие на радикализацията в Югоизточна и Централна Европа чрез развитие на мерки за наблюдение на радикализацията
На 29-ти и 30-ти юни 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията стана домакин на първия семинар от международната инициатива за развитие на мониторинг инструмент в областта на радикализацията в Югоизточна и Централна Европа. още »
 
Антикорупционната кампания в Китай
Корупцията продължава да бъде един от най-наболелите проблеми в съвременен Китай, разглеждан от държавното ръководство като основна заплаха за общественото и икономическо развитие на страната. На 25 юни 2015 г. на посещение в Центъра за изследване на демокрацията бе делегация на Центъра за съвременни световни изследвания (CCCWS), в рамките на което бяха обсъдени настоящите мащабни и комплексни усилия на Китай за противодействие на корупцията и постигнатите досега резултати. още »
 
Национална среща за „внасяне” на пакета от мерки за подобряване на правната и финансова рамка на българските неправителствени организации
На 25 юни 2015 г. се състоя Национална среща за „внасяне” на пакета от мерки за подобряване на правната и финансова рамка на българските неправителствени организации, организирана от Центъра за оценка на въздействието на законодателството. На събитието присъстваха представители на ангажираните държавни институции и на НПО. още »
 
Създаване на работна група за борба със скритата икономика в Македония
На 19 юни 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за изследване и формиране на политики, Македония организираха конференция, посветена на създаването на работна група за борба със скритата икономика в Република Македония. още »
 
Подобряване на механизмите за идентификация и подкрепа и избягване на стигматизацията на трафик на деца сред уязвимите ромски общности
Трафикът на деца и трите форми на експлоатация, на които най-често те стават жертва (просия, джебчийство и сексуалната експлоатация на момчетата) остават извън фокуса както на политиките, така и на научните изследвания. Освен това, въпреки че ромите са основни жертви на всички форми на трафик, налице е липса на разбиране на множество уязвими фактори, които ги засягат, а те са допълнително изолирани и стигматизирани. още »
 
Антикорупционен мониторинг: нов инструмент за оценка на антикорупционни политики
За антикорупционните експерти е ясно, че основен приоритет сега е практическото прилагане на антикорупционните политики. Въпреки това все още не са разработени модерни инструменти за мониторинг на това прилагане. Антикорупционните политики и методите за измерване на тяхната ефективност продължават да се определят предимно на национално равнище, без акцент върху специфичните участници и обстоятелства. За да се постигне ефективност, усилията трябва да се съсредоточат върху най-подходящото ниво - отделните публични институции. още »
 
Програма за ускорен икономически растеж и подобряване на конкурентоспособността на България
На 10 юни 2015 г. Минно-геоложката камара (БМГК) представи модел за успешно национално планиране и увеличаване конкурентоспособността на България. На пресконференцията бяха представени два анализа на конкурентоспособността на българската икономика, разработени от Центъра за икономическо развитие и Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Мониторинг върху прилагането на антикорупционни политики: методология и първи стъпки
Системата за мониторинг на антикорупционни политики (СМАК) е прецизен инструмент за оценяване на смисъла и въздействието на антикорупционни политики. Той се прилага на нивото, на което тези политики се осъществяват – обществената институция. СМАК позволява идентифицирането на зоните, които са уязвими на корупционен натиск, и оценяването на политиките, адресиращи тези уязвимости. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6