ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Социални проблеми на присъединяването на България към Европейския съюз
Социалната политика на Европейския съюз има за цел да смекчава най-съществените различия в националните схеми и програми, да улеснява свободното движение на работниците, да създава предпоставки за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд, да усъвършенства равнището на професионалното образование и да подпомага преквалификацията и реинтеграцията на лицата, които са загубили работа поради структурни промени в икономиката или други социалнозначими причини. още »
 
Подготовка за преговори за членство на България в Европейския съюз
Целта на разработката е да се фокусира вниманието върху някои от типичните предизвикателства, свързани с преговорите за членство в Европейския съюз в краткосрочна и средносрочна перспектива, което би могло да помогне при подготовката на България за преговори за членство. Вниманието е концентрирано върху модела на преговорите, различните принципи, по които те ще протекат, необходимата подготовка за воденето им, организационни и други аспекти на успешното им провеждане. В връзка с това значително място е отделено на уроците от четвъртото разширяване на Европейския съюз. още »
 
Присъединяването на България към Европейския съюз: ролята на политическите партии
Процесът на интегрирането на България към ЕС е многостранен политически, институционален, икономически, социално-структурен и психологически процес. В този процес актьорите са разнообразни и не могат да се сведат единствено до усилието на държавните институции и най-вече на законодателното тяло и изпълнителната власт. Един от най-мощните, макар и често оставащи на втори план, канали за сближаването на България към ЕС са политическите партии. още »
 
Българският капиталов пазар в контекста на присъединяването към Европейския съюз
Двигател за развитието на капиталовия пазар в България е първата вълна на програмата за масова приватизация. Тази програма наподобява програмата, приложена преди това в Чешката република. Същевременно Чехия бе от първите страни в преход, които бяха поканени да водят преговори за присъединяване към Европейския съюз. Затова е полезно да бъде сравнено развитието на капиталовите пазари в двете страни. още »
 
България и структурните фондове на Европейския Съюз: кратко ръководство
Структурните фондове са финансови инструменти за провеждане политиката на Европейския съюз за икономическо и социално сближаване между отделните региони. Провеждането на политика, насочена към намаляване разликата в нивото на развитие на различните региони и изостаналостта на най-слабо развитите региони, включително земеделските, чрез преразпределяне на финансови ресурси има съществен принос за икономическата стабилност в ЕС и за повишаване нивото на заетостта. още »
 

1 | 2