ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
CSD Brief No 19: Енергийна стратегия на България 2020: коментар и предложения за по-добро управление
Енергетиката е ключов сектор за българската икономика, както поради големината на самия отрасъл, така и защото представлява важен елемент от националната конкурентоспособност. Това изисква решенията в сектора да се взимат на базата на достоверни и достъпни данни, широко обсъждане и ясно разписани стратегически приоритети, базирани на установени практики и механизми на добро управление. още »
 
CSD Brief No 18: По-добро управление за устойчив енергиен сектор в България: диверсификация и сигурност
Настоящият анализ разглежда българския енергиен сектор, който исторически е бил и ще остане от стратегическо значение за икономическото развитие на страната и националната сигурност, особено в контекста на растящите европейски и балкански пазари. още »
 
CSD Brief No 17: България и Европейската програма за защита на децата в интернет
През февруари 2008 г. Европейската комисия (ЕК) прие предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз (ЕС) за нова многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии - COM (2008) 106. още »
 
CSD Brief No 16: България и Лисабонската стратегия на ЕС: постижения, проблеми, перспективи
Настоящият анализ прави преглед на оценката и препоръкитe на Европейската комисия по отношение на Лисабонската стратегия и на Националната програма за реформи. В резултат на анализа авторите представят редица конкретни препоръки за подобряване на политиката. още »
 
CSD Brief No 15: За еднакви правила и почтена конкуренция: ефективни политики за противодействие на сивата икономика и корупцията в България
Този анализ представя резултатите от консултации на Центъра за изследване на демокрацията с представители на държавни институции, бизнеса и неправителствени организации относно възможностите за създаване на платформа за публично-частно сътрудничество по въпросите на доброто управление и утвърждаването на еднакви правила за всички участници на пазара на примера на политиките за противодействие на сивата икономика. още »
 
CSD Brief No 14: Правосъдие и правоприлагане по границите на България след присъединяването към ЕС
Укрепването на наказателното правосъдие и подобряването на трансграничното сътрудничество между съдебните и правоохранителните органи са крайно необходими за Европейския съюз и държавите-членки като ефективен отговор на нарастващата заплаха от трансграничната престъпност. Настоящата публикация е свързана с публикувания през 2007 г. доклад на Центъра Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони и разглежда отношението на съответните държавни институции към отправените в доклада препоръки и мерките, предприети за тяхното изпълнение. още »
 
CSD Brief No 13: Ефективни политики за противодействие на корупцията и организираната престъпност в България: закриване на безмитната търговия
Настоящото изследване разглежда безмитната търговия в България по отношение на реализирани оборот и загуби на данъчни приходи от дейността на безмитните оператори. Демонстрирани са механизите на прокарване на регулацията на безмитната търговия, носещи всички белези на завладяване на държавата. Направени са препоръки за намаляване на отрицателните ефекти на безмитната търговия в България. още »
 
CSD Brief No 12: Конкурентоспособност на българската икономика 2007
С участието на Центъра за изследване на демокрацията тази година България за втори път участва в най-старата световна класация на конкурентоспособността на икономиките. Тя се публикува ежегодно от 1989 г. насам от IMD World Competitiveness Yearbook 2007: Годишникът на световната конкурентоспособност 2007 на IMD (International Institute for Management Development). Тази година България заема 41 място пред страни като Италия, Румъния, Украйна, Турция, Полша и Хърватия. още »
 
CSD Brief No. 11: Българският опит и измерването на корупцията в Европейския съюз
Предприсъединителният процес стана повод Европейската комисия да развие свой механизъм за оценка на напредъка на антикорупционните реформи. Центърът за изследване на демокрацията насърчава споделянето на българския опит в тази област с институциите на Европейския съюз. още »
 
CSD Brief No 10: Трудната промяна в българската анти-корупционна политика и практика
Най-важната промяна на българската анти-корупционна политика в последните месеци беше преминаването от “меки” (изграждане на обществено съзнание) към “твърди” (предотвратяване и санкции) мерки с непосредствен анти-корупционен ефект. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8