ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
CSD Brief No 23: Енергийната ефективност в България: към пазарен подход и прозрачност
В редица класации България се оценява като най-енергийно интензивната икономика в Европейския съюз. През 2007 г. страната използва повече от един тон нефтен еквивалент, за да произведе 1 000 евро брутен вътрешен продукт. Въпреки това България бележи подобрение в енергийната си ефективност с около 50% за периода от 1996 г. насам, което прави около 5% годишно. още »
 
CSD Brief No 22: Енергийният сектор на България
Настоящият анализ описва основните предизвикателства и състояние на енергийния сектор в България. Енергийните пазари на България остават силно монополизирани на всички равнища. Цените се регулират на база референтни стойности или формули, което е признак на твърде ниските равнища на конкуренция в енергийния сектор. още »
 
CSD Brief No 21: Разследването на прането на пари: институционален подход
Настоящият анализ раглежда проблема с организираната престъпност, корупцията и прането на пари в България. Според авторите въпреки редицата законодателни инициативи и непрекъснато нарастващия брой внесени от прокуратурата обвинителни актoве за изпиране на пари в съда през последното десетилетие, наказателното преследване на прането на пари в България остава символично. още »
 
CSD Brief No 20: Политики за противодействие на икономическата криза: динамика на скритата икономика 2009
Настоящият анализ разглежда пробелемите, свързани със сивата икономика и ефекта на предприетите от правителството мерки за справяне с международната финансова криза. още »
 
CSD Brief No 19: Енергийна стратегия на България 2020: коментар и предложения за по-добро управление
Енергетиката е ключов сектор за българската икономика, както поради големината на самия отрасъл, така и защото представлява важен елемент от националната конкурентоспособност. Това изисква решенията в сектора да се взимат на базата на достоверни и достъпни данни, широко обсъждане и ясно разписани стратегически приоритети, базирани на установени практики и механизми на добро управление. още »
 
CSD Brief No 18: По-добро управление за устойчив енергиен сектор в България: диверсификация и сигурност
Настоящият анализ разглежда българския енергиен сектор, който исторически е бил и ще остане от стратегическо значение за икономическото развитие на страната и националната сигурност, особено в контекста на растящите европейски и балкански пазари. още »
 
CSD Brief No 17: България и Европейската програма за защита на децата в интернет
През февруари 2008 г. Европейската комисия (ЕК) прие предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз (ЕС) за нова многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии - COM (2008) 106. още »
 
CSD Brief No 16: България и Лисабонската стратегия на ЕС: постижения, проблеми, перспективи
Настоящият анализ прави преглед на оценката и препоръкитe на Европейската комисия по отношение на Лисабонската стратегия и на Националната програма за реформи. В резултат на анализа авторите представят редица конкретни препоръки за подобряване на политиката. още »
 
CSD Brief No 15: За еднакви правила и почтена конкуренция: ефективни политики за противодействие на сивата икономика и корупцията в България
Този анализ представя резултатите от консултации на Центъра за изследване на демокрацията с представители на държавни институции, бизнеса и неправителствени организации относно възможностите за създаване на платформа за публично-частно сътрудничество по въпросите на доброто управление и утвърждаването на еднакви правила за всички участници на пазара на примера на политиките за противодействие на сивата икономика. още »
 
CSD Brief No 14: Правосъдие и правоприлагане по границите на България след присъединяването към ЕС
Укрепването на наказателното правосъдие и подобряването на трансграничното сътрудничество между съдебните и правоохранителните органи са крайно необходими за Европейския съюз и държавите-членки като ефективен отговор на нарастващата заплаха от трансграничната престъпност. Настоящата публикация е свързана с публикувания през 2007 г. доклад на Центъра Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони и разглежда отношението на съответните държавни институции към отправените в доклада препоръки и мерките, предприети за тяхното изпълнение. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
   
pornload.cc