ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
Институцията омбудсман в България
Наръчникът представя обобщен преглед на процеса на установяването и развитието на институцията омбудсман в България на местно и национално равнище (1998-2005 г.). Той съдържа коментари и анализи по правната рамка, както и изчерпателна информация за избора на първия български омбудсман и дейността на местните обществени посредници преди и след законодателното им уреждане. още »
 
Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите-членки на Европейския съюз и страните-кандидатки
Сборникът включва преглед на организацията и принципите на работа на съда, прокуратурата и разследващите органи в Европейския съюз, включително новоприетите държави-членки, и в страните-кандидатки. още »
 
Корупцията в 100 отговора - второ издание
Справочникът съдържа отговори на 100-те върпоса – най-често задавани във връзка с корупцията и има за цел да подпомогне антикорупцинното образование. още »
 
Корпоративно управление в развитие: България 2002-2004
Публикацията “Корпоративно управление в развитие" прави преглед на по-съществените събития, практики и проблеми, свързани с корпоративния контрол в България за периода 2002-2004 г. Авторите разглеждат постиженията и пропуските в правната уредба и обръщат внимание на характеристиките на българските акционери и корпоративна организация, както и на допълнителните отношения между членовете на борда на директорите на една компания и самата компания, за да изведат препоръки относно нуждата от социално и отговорно корпоративно управление. още »
 
Институцията омбудсман в Европа и България: правна същност и практика
Учебното помагало е предназначено за разработването и провеждането на специализирани курсове и програми в българските университети и училища, както и за всички, които проявяват интерес към проблематиката. още »
 
Скритата икономика в България
В България тежестта на данъчното бреме, неефективното прилагане на законите и административните бариери пред бизнеса са основните фактори, които повишават стимулите за укриване на икономическа дейност. Настоящата публикация представя последните тенденции и предизвикателства пред частния и обществения сектор в тази област. още »
 
Електронният документ и електронният подпис. Правен режим
Изданието “Електронният документ и електронният подпис. Правен режим” на Издателство Сиела и Центъра за изследване на демокрацията е подготвено от работната група на Центъра, изготвила законопроекта за електронния документ и електронния подпис и участвала в подготовката на подзаконовите нормативни актове. още »
 
Корупционни практики и превенция на корупцията
Учебното помагало има за цел да насърчи антикорупционното обучение като важен инструмент в предотвратяването на корупцията. Сборникът е насочен преди всичко към нуждите на висшите военни учебни заведения. още »
 
Учебно помагало "Антикорупция"
Коалиция 2000 подготви нова версия на учебното помагало "Антикорупция", издадено през 2000 г. Обновеното помагало отразява новите приоритети в борбата с корупцията. още »
 
Равнопоставеност на половете и институцията Омбудсман
Наръчникът представя механизмите за защита на правата на жените и институцията омбудсман в България и Европа, дава осъвременен преглед на общото и специфичното в опита на отделните европейски страни. В наръчника е представена полезна информация за женските мрежи и центрове в България, полезни Интернет страници и международни събития в областта на защита на правата на жените. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
   
pornload.cc