ЦИД >> Публикации

 

Публикации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Предишни ]
[ Доклади | Книги | Policy briefs
| Aрхив (включва прекратени бюлетини и други програмни документи) ]
GREY Policy Brief No. 4, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Югоизточна Европа - отговори на политиките, основани на знания
Анализът дава общ поглед върху изводите и препоръките за противодействие на недекларираната заетост, като се основава на четиригодишни проучвания и събиране на данни от три страни в Югоизточна Европа (България, Хърватия и Македония). Подчертава се, че участието в нерегламентирана заетост е широко разпространена и масово приета практика за икономическия и социалния живот в Югоизточна Европа, макар че този феномен значително се различава за всяка отделна държава. още »
 
GREY Policy Brief No. 3, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Хърватска - отговори на политиките, основани на знания
Настоящият анализ подчертава, че някои неформални трудови практики имат дълбоки корени в хърватското общество. Например 1 от всеки 11 възрастни признава, че е бил ангажиран в изцяло недекларирана заетост, а 6 от всеки 10 хърватски граждани вярват, че поне 20 % от сънародниците им нарушават данъчните и трудови закони на страната. Нагласите на населението за широкото разпространение на недекларирания труд и липсата на доверие в официалните институции се явяват основен фактор за включването в недекларирана тудова заетост. още »
 
GREY Policy Brief No. 2, 2017: Справяне с недекларираната заетост в Република Македония - отговори на политиките, основани на знания
Недекларираната заетост има дълбоки корени в македонското общество. Данните показват, че 1 на всеки 16 възрастни и 1 на всеки 8 от работещото население полагат недеклариран труд. В същото време, безработицата в Македония остава необичайно висока в сравнение със средните стойности за Европейския съюз. Продължаващата от 2015 г. институционална и политическа криза в страната създава допълнителни предпоставки за нерегламентирани практики, включително недекларирана заетост. още »
 
GREY Policy Brief No. 1, 2017: Справяне с недекларираната заетост в България - отговори на политиките, основани на знания
Настоящият анализ сочи, че недекларираната заетост има широко разпространение в България. Делът на скритата икономика се оценява на приблизително една трета от брутния вътрешен продукт, което се явява сериозно предизвикателство пред фискалната стабилност на страната. Почти един на всеки десет души полага недеклариран труд, като болшинството от българите считат недекларираната заетост за дълбоко вкоренена в обществения модел. още »
 
Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)
МАКПИ е система за мониторинг и оценка на антикорупционни политики и мерки, разработена от Центъра за изследване на демокрацията и приложена в няколко публични организации в България и Италия. Като практически инструмент за оценка на антикорупционните мерки, МАКПИ насочва вниманието към равнището, на което се реализират корупционните отношения – отделната публична организация. още »
 
Мониторинг на рисковете от радикализация
Процесите на радикализация, които могат да доведат до тероризъм, предизвикват нарастващо безпокойство сред международната общност, европейските граждани и техните правителства. Справянето с тази заплаха изисква ефективни политики за превенция, каквито вече се прилагат в редица страни – членки на ЕС. Такива ефективни мерки, от своя страна, трябва да стъпят на надеждни инструменти за диагностика и идентифициране на лица и групи, които могат да представляват заплаха. Тази публикация предлага преглед на съществуващи подходи и инструменти за идентифициране, мониторинг и анализ на рисковете от радикализация в Европа и извън нея. Предложена е концептуална рамка от индикатори за риск и уязвимост към радикализация, както и тяхната интерпретация от гледна точка на особеностите в българския контекст. Тя дава основата за развиване на механизми за ранно предупреждение за служителите на първа линия в страни като България, където тепърва ще бъдат прилагани специфични политики за превенция и дерадикализация. Публикацията е предназначена за политици на национално и ЕС равнище, както и за професионалисти, ангажирани с разпознаването и превенцията на радикализацията в България. още »
 
CSD Policy Brief No. 69: Изпирането на пари в България: състояние и политически проекции
България продължава да бъде изложена на големи рискове от прилагането на престъпни схеми за изпиране на пари. Високият дял на неформалната икономика в съчетание с ниската ефективност на борбата срещу корупцията и организираната престъпност обуславя високата степен на податливост на финансовата ѝ система към този вид финансова престъпност. още »
 
Издирване на незаконно придобито имущество: Ръководство за практикуващи
Финансовите престъпления и навлизането на престъпно придобито имущество в легалната икономика се превърнаха в едно от най-сериозните предизвикателства пред международните и националните правоприлагащи органи през последните две десетилетия. Тяхното предотвратяване и разкриване изисква изключително прецизна съвместна работа на различни институции и непрекъснато подобряване на познанията им в областта. Настоящата публикация представя най-съвременните методи за издирване на незаконно придобито имущество. Тя цели да подпомогне националните органи за противодействие на изпирането на пари и за отнемане на незаконно придобито имущество в тяхното по-нататъшно обучение и работа. В това отношение предложеният практически наръчник съчетава преглед на традиционните методи за издирване на незаконно придобито имущество, включително взаимна правна помощ, с най-новите тенденции в сферата, като проследяването на цифрови валути. още »
 
Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафик на хора: Национален доклад за България
В основата на настоящия кратък доклад стоят задълбоченото проучване на българската мрежа и дълбочинните интервюта с ключови информирани лица – със специален фокус върху използването на Интернет за набирането, транспортирането и рекламирането на услуги в процеса на трафика на хора (ТХ) и каналджийството. Анализирани са житейският и професионалният опит на интервюираните лица, както и онлайн съдържанието основно на обяви за секс работнички и евтина работна ръка в чужбина. още »
 
Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма
Екстремизмът е едно от основните предизвикателства, пред които е изправена Европа днес. Той има разнообразни проявления като реч на омразата или физическо насилие, включително актове на тероризъм. Заплахите идват едновременно отвън и отвътре; и от растящия брой радикализирани на местна почва ислямски терористи, и от националистическите и антиимигрантските движения и крайнодясната агресия. Предвид динамичната вътрешна и външна среда за сигурност, необходимостта от навременни и солидни оценки на настоящите и бъдещите заплахи е по-голяма от всякога. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |