Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Финансиране на организираната престъпност

Финансирането на организираната престъпност е характерно за всички криминални пазари, въпреки че рядко попада в полезрението на правоохранителните институции. Достъпът до финансиране е важна бариера за криминалните актьори, които се стремят да навлязат или разширят дейностите си на даден престъпен пазар. По-доброто познаване на източниците и механизмите на финансиране на криминалните пазари дава възможност за намиране на по-интелигентни и ефективни подходи за разследване и превенция на организираната престъпност. още »

Предишни статии »


 
ПРИОРИТЕТИ
  Основни тематични области в дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г.
Дейността на Центъра за изследване на демокрацията през 2015 г. се фокусира върху следните основни тематични области. още »

Предишни приоритети »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Международен семинар по проблемите на домашното насилие и насилието основано на полов признак
Фондация „Партньори-България“, в партньорство с Академия по права на човека, Норвегия и Центъра за изследване на демокрацията, организира семинар с международно участие на тема “Проблемът с домашното насилие и насилието основано на полов признак в контекста на спазване на правата на човека. Добри практики при подпомагане на жертвите на насилие в Норвегия”. още »

 
Засилване на усилията на НПО за противодействие на корупцията в критични сектори в Югоизточна Европа
На 29 и 30 октомври 2015 г. в Подгорица се състоя конференция, организирана от инициативите SELDI и ANTICORRP, по време на която се обсъдиха методите за трансформиране на най-добрите антикорупционни практики и изследвания в ефективни политики и механизми за противодействие. Участниците отделиха особено внимание на ролята на гражданското общество в оценката на влиянието на антикорупционните мерки и подчертаха нуждата от по-силно сътрудничество между държавните институции, медиите и широката общественост. още »

 
Социално-икономически ефекти от публичните инвестиции за интеграция на роми на общинско ниво
Структурни фактори като дълбоко вкоренената бедност, ниското образователно равнище, слабото участие на пазара на труда и политическото неучастие водят до широко разпространено изключване на ромите от всички важни сфери на обществения живот. Това се съчетава и подсилва от нагласите в обществото, че от инвестиции в ромската общност няма полза, тъй като липсват резултати. още »

 
Уязвимите групи между гражданското общество и държавата
Пострадалите от домашно насилие и от трафик на хора, чуждите граждани, нуждаещи се от закрила и лишените от свобода са сред уязвимите групи, нуждаещи се от подкрепата на гражданския сектор в отношенията си с институциите. Техните проблеми бяха основната тема на кръглата маса „Уязвимите групи между гражданското общество и държавата“, организирана на 7 октомври 2015 г. от Центъра за изследване на демокрацията. В събитието участваха представители на институции и граждански организации, работещи с четирите уязвими групи. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Профил на конкурентоспособността на българската икономика за периода 2014-2015 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

В своя годишен доклад Центърът за изследване на демокрацията посочва рекордно високи нива на корупция - 29,3% от възрастното население (1,9 милиона граждани) докладват, че са се сблъсквали с корупционни практики при взаимодействие с правителството. Тази цифра е в рязък контраст с резултатите, които правоприлагащите органи отчитат.

Държавен департамент на САЩ, Национален доклад за правата на човека 2014 - България, 25 юни 2015 г.

                                  още »

 

 
     ЦИТАТ
 

„Антикорупционните политики трябва едновременно да намаляват възможностите за корупция (липсата на прозрачност, концентрацията на власт, бюрокрацията) и да засилват контролните фактори (независима съдебна система и медии, активно гражданско общество и др.)“  

Професор Алина Пипиди, Директор, Европейски изследователски център за антикорупция и държавност, Берлин по време на кръгла маса „Създаване на работещи антикорупционни политики в България: успешният опит на европейските страни“, 28 юли 2015 г. 

                                  още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ