ЦИД >> Програма Сигурност >> Сигурност >> Експортен контрол върху оръжията

   
 

Експортен контрол върху оръжията

Важно място сред демократичните реформи през последните две десетилетия имат
усилията за въвеждане на ефективен и прозрачен контрол върху износа на огнестрелни оръжия. Както е известно, през втората половина на ХХ век България имаше значително присъствие на оръжейните пазари в „третия свят”, а произведено в страната оръжие бе използвано в ущърб на демокрацията в редица близкоизточни страни, както и в „горещите точки” на въоръжените конфликти. Политическите промени в страната след 1989 г. и въвеждането на съвременна система за държавен контрол поставиха ново начало на усилията за недопускане износа и употребата на българско оръжие към конфликтни зони. Тази тема е предмет на изследването „ Weapons Under Scrutiny”, което предлага анализ на нормативната база и на практиката в тази сфера. Прави се извода, че е необходимо по-стриктно прилагане на системата за контрол на износа на оръжие, въведена през 2002 г.

Международен семинар: Експортен контрол върху оръжие и стоки с двойна употреба - сътрудничество с индустрията – 22-23 May 2006

Семинар: Митнически контрол върху пратки, съдържащи стоки и технологии с възможна двойна употреба – 5-6 October 2005

Малки оръжия и леко въоръжение в България – 30 March 2005

Разпространението на малки оръжия и организирана престъпност в България

Дискусия: Постижения и предизвикателства при контрола върху износа на оръжие и борба с разпространението на оръжие - 14 May 2003

Експортният режим на малки оръжия в България - March 28, 2003


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвания