ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> Корупция

   
 

Корупция

Центърът за изследване на демокрацията бе сред първите неправителствени организации в България, които поставиха корупцията във фокуса на своята изследователска и обществена дейност. Още през втората половина на 90-те години, когато на корупцията се гледаше като на наследено от миналото и до голяма степен периферно явление, ЦИД инициира годишен социологически мониторинг на корупционните практики, реализира редица разработки, насочени към осъществяването на антикорупционни реформи и лансира платформа за публично-частно партньорство за ограничаването на този феномен (Коалиция 2000). По такъв начин гражданското общество за пръв път идентифицира редица проблеми, свързани с процесите на овладяването на държавата от престъпни групи и корумпирани служители и политици, а националните и европейските институции бяха подпомогнати при формулирането и провеждането на политиките на доброто управление. В този смисъл може да се каже, че изследователският интерес на Центъра за изследване на демокрацията към проблемите на корупцията и нейното противодействие е част от процесите на утвърждаване на нова култура на прозрачност, отчетност и граждански контрол.

Публична дискусия: Динамика на конвенционалната престъпност в България 2009 – 2010 г. - 8 юни 2010 г.

Резюме на НИП 2010-10-18


   Програма Сигурност
   Теми
   изследвания