ЦИД >> Програма Сигурност >> Сигурност >> Публикации

 

Публикации

Изнудването и рекета в ЕС: фактори за уязвимост
Изнудването и рекета са емблематични дейности за организираната престъпност. Въпреки факта, че през последните години тези престъпления не намират място сред основните заплахи от организирана престъпност разглеждани в стратегическите документи на ЕС, те все още остават важен проблем за редица европейски страни. още »
 
A Force for Good?: Частният охранителен сектор в Югоизточна Европа
Публикацията изследва и оценява развитието и състоянието на частния сектор за сигурност в четири страни от Югоизточна Европа (България, Сърбия, Албания и Косово), с оглед принципите на доброто управление и защитата на правата на човека. още »
 
Антикорупционни мерки в граничния контрол в ЕС
Настоящият доклад, изготвен по поръчка на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) представя корупционните практики и анти-корупционни мерки, наблюдавани в граничните полицейски служби на 27-те държави членки на Европейския съюз. още »
 
CSD Brief No 30: Практики и модели на сътрудничество между митници и гранична полиция в Европейския съюз
В условията на финансова и икономическа криза и нарастващи рискове от тероризъм, организирана престъпност и нелегална миграция, проблемът за ефикасното и ефективно управление на външните граници на Европейския съюз придоби особена важност през последните няколко години. За България този въпрос стои още по-актуално във връзка с предстоящото финализиране на присъединяване към Шенгенското споразумение. още »
 
Private Actors and Security Governance
Настоящият сборник поставя приватизацията на сигурността в широк политически контекст, като се спира подробно на условията в няколко региона и държави по света. Направен е анализ и на различните подходи за регулиране и контрол на това явление, повлияни както от историческите традиции на съответните страни, така и от тенденциите в глобален и наднационален мащаб. още »
 
"The rifle has the devil inside", Gun Culture in South East Europe
Докладът изследва културните вярвания и практики, които влияят върху притежанието и употребата на оръжие в югоизточна Европа, и как тези фактори биха могли да повлияят на контрола върху малките оръжия. още »
 
Трансформацията на НАТО – новите граници на сигурността
Брошурата обобщава изказванията и дискусиите по време на международна конференция ”Трансформацията на НАТО – новите граници на сигурността”, която се проведе на 28-29 април 2006 г. в София. още »
 
Малки оръжия и леко въоръжение в България
Докладът е разработен въз основа на резултатите от изследване върху малките оръжия и лекото въоръжение в България, проведено през периода юли-ноември 2004 г. още »
 
Партньори в престъпността: рисковете от симбиозата между сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа
Анализът е принос към осъзнаването на сериозността на рисковете от корупционна симбиоза в сектора за сигурност в България и Западните Балкани и наложителността от предприемане на мерки за нейното предотвратяване и неутрализиране. още »
 
Българският износ на оръжие
Основният извод на доклада е, че въпреки постигнатия напредък по отношение на контрола над външнотърговската дейност с оръжие в България и малкия брой нарушения в сравнение с 90-те години, все още има какво да се подобрява. За да бъдат разрешени разгледаните проблеми, най-удачно би било да се прилагат по-съвестно и строго приетите със законодателството през 2002 година механизми за експортен контрол. още »
 

1 | 2