ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> Публикации

 

Публикации

CSD Brief No 21: Разследването на прането на пари: институционален подход
Настоящият анализ раглежда проблема с организираната престъпност, корупцията и прането на пари в България. Според авторите въпреки редицата законодателни инициативи и непрекъснато нарастващия брой внесени от прокуратурата обвинителни актoве за изпиране на пари в съда през последното десетилетие, наказателното преследване на прането на пари в България остава символично. още »
 
Престъпление без наказание: противодействие на корупцията и организираната престъпност в България
В настоящия доклад се прави преглед на състоянието и динамиката на корупцията и на антикорупционните политики и инициативи в България през първите две години след присъединяването на страната към Европейския съюз. Този период е оценен с висока степен на безнаказаност на престъпления като политическа корупция и организирана престъпност. още »
 
CSD Brief No 13: Ефективни политики за противодействие на корупцията и организираната престъпност в България: закриване на безмитната търговия
Настоящото изследване разглежда безмитната търговия в България по отношение на реализирани оборот и загуби на данъчни приходи от дейността на безмитните оператори. Демонстрирани са механизите на прокарване на регулацията на безмитната търговия, носещи всички белези на завладяване на държавата. Направени са препоръки за намаляване на отрицателните ефекти на безмитната търговия в България. още »
 
Инжекционно употребяващи наркотици в България
Въпреки епидемиологичните темпове, с които нараства употребата на психо-активни вещества след 1990 г., обществото продължава да знае твърде малко за употребяващите и злоупотребяващите с наркотици, както и за рисковете свързани с тях. още »
 
Хероиновите потребители една година след отпадането на “личната доза”
Докладът показва мястото на хероиновата употреба в България като схематично излага характеристиките на наркопотреблението в страната. Също така проследява последиците премахването на член 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс. Тази промяна доби обществена популярност под името “закон за еднократната доза”. още »
 
Транспорт, контрабанда и организирана престъпност
Това е първото за България изследване, което анализира участието на фирми от транспортния сектор в контрабандни практики. още »
 
Партньори в престъпността: рисковете от симбиозата между сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа
Анализът е принос към осъзнаването на сериозността на рисковете от корупционна симбиоза в сектора за сигурност в България и Западните Балкани и наложителността от предприемане на мерки за нейното предотвратяване и неутрализиране. още »
 
Пазарът на наркотици в България
Анализът проследява генезиса и структурата на разпространението на наркотици в България с цел да се направи оценка на реалните рискове, пред които е изправена страната през последните години вследствие на наркоепидемията в края на 90-те години на ХХ век и превръщането на наркоразпространението в един от основните механизми за създаване на организирана престъпност. още »
 
Корупция, контрабанда и институционална реформа
Настоящата разработка обобщава проучванията и дискусиите на експертна група по контрабанда и корупиця в рамките на антикорупционната инициатива Коалиция 2000. още »
 
Контрабандните канали в Югоизточна Европа
Монографията анализира и разглежда връзката между конфликтите в бивша Югославия и нарастването на транс-граничната престъпност в региона като цяло. Отделено е и специално внимание на произтичащата от това корупция. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5