ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> Публикации

 

Публикации

CSD Policy Brief No 45: Управление и разпореждане с конфискувано имущество в страните – членки на ЕС
Управлението на обезпечените и разпореждането с конфискувани активи има ключово значение за цялостната резултатност на процеса на конфискация. Липсата на ефективност във фазата на управление на обезпечени активи води до генериране на допълнителни разходи, развала и трайно обезценяване на имуществото. още »
 
Разпореждане с конфискувано имущество в държавите членки на Европейския съюз: Право и практика
Настоящият доклад анализира установени закони и процедури за управление и разпореждане с конфискувано имущество в Европейския съюз. Анализът ситематизира предизвикателствата и успешните практики на държавите-членки в тази досега пренебрегвана област и се стреми да допринесе за подобряване на цялостната ефективност на съществуващите системи за конфискация. още »
 
Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията
Настоящата публикация разглежда системите и инструментите за противодействие на корупцията в полицията в няколко европейски държави и в България. още »
 
Човешкото измерение на организираната престъпност, прането на пари и корупцията
Единадесетият том на поредицата „Колоквиум върху трансграничната престъпност” (Cross-border Crime Colloquium) е посветена на „Човешкото измерение на организираната престъпност, прането на пари и корупцията” (Human dimensions in organized crime, money laundering and corruption, eds. van Duyne, P., Harvey, J., Antonopoulos, G., von Lampe, K., Maljević, A., Spencer, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2013). още »
 
Организирана престъпност и борба срещу престъпността в Западните Балкани
Публикацията предлага описание на ситуацията по отношение на организираната престъпност в Западните Балкани както в общ план, така и в отделни държави - Хърватска, Македония, Сърбия и Черна гора. Специален фокус е поставен върху законодателството в България по възстановяването и управлението на активи, придобити от престъпна дейност, като то е използвано за съпоставка с консолидирания подход, прилаган в Италия, по отношение на тези въпроси. още »
 
Антикорупционни мерки в граничния контрол в ЕС
Настоящият доклад, изготвен по поръчка на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) представя корупционните практики и анти-корупционни мерки, наблюдавани в граничните полицейски служби на 27-те държави членки на Европейския съюз. още »
 
Корупцията и организираната престъпност в Европа: незаконните партньорства
Книгата "Корупцията и организираната престъпност в Европа: незаконните партньорства", (Corruption and Organised Crime in Europe: Illegal Partnerships, London: Routledge, 2012) се базира на доклада на Центъра за изследване на демокрацията от 2009 г. "Връзка между организираната престъпност и корупцията". Това е първото академично изследване, което анализира в европейски мащаб главните исторически, културни, икономически и политически фактори, влияещи върху начина на използване на корупцията от страна на организираната престъпност и т. нар. „бели якички”. още »
 
Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност 2010-2011
Докладът "Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност 2010-2011" разглежда актуалното състояние и тенденциите на развитие на тежката и организираната престъпност в България. още »
 
Противодействие на организираната престъпност в България: оценка на правната рамка
Публикацията предлага анализ и оценка на правната рамка за противодействие на организираната престъпност и изследва проблемите, които възникват при практическото й прилагане. още »
 
CSD Brief No 33: Управление и разпореждане с отнети имущества, придобити от престъпна дейност
Конфискацията на активи придобити от незаконни дейности е един от широко прилаганите механизми за борба с организираната престъпност и корупцията. Въвеждането и прилагането на този механизъм е регламентирано в редица международни и европейски актове. Прилагането на този подход се налага преди всичко от необходимостта за отнемане на икономическата база на организираната престъпност и възстановяването на справедливостта в обществото. Същевременно, само по себе си отнемането на незаконно придобитите активи няма как ефективно да допринесе за възстановяване на справедливост та в обществото. още »
 

1 | 2 | 3 | 4
 
   
pornload.cc