ЦИД >> Програма Сигурност >> Организирана престъпност >> Публикации

 

Публикации

Доклад за мониторинг на заплахите от корупция и организирана престъпност
Докладът за мониторинг на заплахите от корупция и организирана престъпност представлява преглед на състоянието и динамиките на корупцията и организираната престъпност в Република Македония. Докладът се базира на резултатите от Системата за мониторинг на корупцията (СМК), разработена от Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Financing of organised crime
The report Financing of Organised Crime contributes to a better understanding of the financial aspects of organised crime. The analysis explores topics such as the sources and mechanisms for financing organised crime, settlement of payments, access to financing in critical moments, costs of business and the management of profits. още »
 
CSD Policy Brief No 45: Управление и разпореждане с конфискувано имущество в страните – членки на ЕС
Управлението на обезпечените и разпореждането с конфискувани активи има ключово значение за цялостната резултатност на процеса на конфискация. Липсата на ефективност във фазата на управление на обезпечени активи води до генериране на допълнителни разходи, развала и трайно обезценяване на имуществото. още »
 
Разпореждане с конфискувано имущество в държавите членки на Европейския съюз: Право и практика
Настоящият доклад анализира установени закони и процедури за управление и разпореждане с конфискувано имущество в Европейския съюз. Анализът ситематизира предизвикателствата и успешните практики на държавите-членки в тази досега пренебрегвана област и се стреми да допринесе за подобряване на цялостната ефективност на съществуващите системи за конфискация. още »
 
Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията
Настоящата публикация разглежда системите и инструментите за противодействие на корупцията в полицията в няколко европейски държави и в България. още »
 
Човешкото измерение на организираната престъпност, прането на пари и корупцията
Единадесетият том на поредицата „Колоквиум върху трансграничната престъпност” (Cross-border Crime Colloquium) е посветена на „Човешкото измерение на организираната престъпност, прането на пари и корупцията” (Human dimensions in organized crime, money laundering and corruption, eds. van Duyne, P., Harvey, J., Antonopoulos, G., von Lampe, K., Maljević, A., Spencer, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2013). още »
 
Организирана престъпност и борба срещу престъпността в Западните Балкани
Публикацията предлага описание на ситуацията по отношение на организираната престъпност в Западните Балкани както в общ план, така и в отделни държави - Хърватска, Македония, Сърбия и Черна гора. Специален фокус е поставен върху законодателството в България по възстановяването и управлението на активи, придобити от престъпна дейност, като то е използвано за съпоставка с консолидирания подход, прилаган в Италия, по отношение на тези въпроси. още »
 
Антикорупционни мерки в граничния контрол в ЕС
Настоящият доклад, изготвен по поръчка на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) представя корупционните практики и анти-корупционни мерки, наблюдавани в граничните полицейски служби на 27-те държави членки на Европейския съюз. още »
 
Корупцията и организираната престъпност в Европа: незаконните партньорства
Книгата "Корупцията и организираната престъпност в Европа: незаконните партньорства", (Corruption and Organised Crime in Europe: Illegal Partnerships, London: Routledge, 2012) се базира на доклада на Центъра за изследване на демокрацията от 2009 г. "Връзка между организираната престъпност и корупцията". Това е първото академично изследване, което анализира в европейски мащаб главните исторически, културни, икономически и политически фактори, влияещи върху начина на използване на корупцията от страна на организираната престъпност и т. нар. „бели якички”. още »
 
Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност 2010-2011
Докладът "Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност 2010-2011" разглежда актуалното състояние и тенденциите на развитие на тежката и организираната престъпност в България. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5