ЦИД » Икономическа програма » Енергийна сигурност » Публикации

 

 

Публикации

[ 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
CSD Policy Brief No 25: Екологични измерения на устойчивото развитие на енергетиката в Европа
Основната цел на това изследване е да направи преглед и да анализира развитието на регулациите на равнище ЕС, определящи насоките за националното законодателство и политиките по предизвикателствата пред устойчивото развитие и преди всичко на политиките по околната среда и в най-важната икономическа област – енергетиката. още »
 
Енергийният сектор на България: основни проблеми в управлението
Докладът анализира основните проблеми в управлението на българския енергиен сектор и често срещаните престъпления в енергетиката. Той прави преглед на Стратегия 2020 и представя един препоръчителен подход за управление. още »
 
Коментар на проекта на енергийна стратегия на България 2020
Енергийната стратегия на България е рамковият документ, който очертава визията, политиките и приоритетите за развитие на сектора и поставя основните параметри за промени в законодателната среда и за вземане на решения по ключови инвестиционни проекти. За разлика от предишни проекти на стратегията, където не политиките, а големите проекти заемаха централно място, сегашната стратегия поставя на фокус визията и целите. още »
 
CSD Brief No 23: Енергийната ефективност в България: към пазарен подход и прозрачност
В редица класации България се оценява като най-енергийно интензивната икономика в Европейския съюз. През 2007 г. страната използва повече от един тон нефтен еквивалент, за да произведе 1 000 евро брутен вътрешен продукт. Въпреки това България бележи подобрение в енергийната си ефективност с около 50% за периода от 1996 г. насам, което прави около 5% годишно. още »
 
CSD Brief No 22: Енергийният сектор на България
Настоящият анализ описва основните предизвикателства и състояние на енергийния сектор в България. Енергийните пазари на България остават силно монополизирани на всички равнища. Цените се регулират на база референтни стойности или формули, което е признак на твърде ниските равнища на конкуренция в енергийния сектор. още »
 
Медийна записка: Разкритията в енергетиката: преоткриване на топлата вода?
През първите две седмици на месец април 2010 г. правителството и медиите оповестиха данни за злоупотреби и нередности в българската енергетика и идеи за преструктуриране на сектора, които потвърдиха съществуващите сериозни проблеми в него. Направените констатации не са новост. Още през 2006 – 2007 г., при предходната публична криза довела до оставка на енергийния министър, Центърът за изследване на демокрацията публикува подробен анализ на най-често срещаните лоши управленски практики в енергетиката. Изводите и препоръчаните стъпки, важат с пълна сила и днес. още »
 
Готови ли са потребителите да плащат за чиста енергия?
България е поела задължение към Европейския съюз за постигане на 16% крайна консумация на енергия от възобновяеми източници до 2020 г., което ще доведе до допълнителен натиск върху цените за крайните потребители. Готови ли са българските домакинства да поемат тежестта на по-скъпата електроенергия? И ако ‘да’ – с колко повече биха натоварили бюджета си? още »
 
CSD Brief No 19: Енергийна стратегия на България 2020: коментар и предложения за по-добро управление
Енергетиката е ключов сектор за българската икономика, както поради големината на самия отрасъл, така и защото представлява важен елемент от националната конкурентоспособност. Това изисква решенията в сектора да се взимат на базата на достоверни и достъпни данни, широко обсъждане и ясно разписани стратегически приоритети, базирани на установени практики и механизми на добро управление. още »
 
Копенхаген 2009: България, двойкаджията-отличник?
България видимо е преизпълнила целите си по Киото и е с малък обем на емитирани газове. Въпреки това тя остава по-въглеродно интензивна от Китай на глава от населението и от САЩ на единица БВП. Подобряването на силно неефективната й икономика, обаче, крие значителен потенциал за по-зелено бъдеще. Това важи особено силно за промишлеността. още »
 
CSD Brief No 18: По-добро управление за устойчив енергиен сектор в България: диверсификация и сигурност
Настоящият анализ разглежда българския енергиен сектор, който исторически е бил и ще остане от стратегическо значение за икономическото развитие на страната и националната сигурност, особено в контекста на растящите европейски и балкански пазари. още »
 

1 | 2 | 3 | 4
 
   
pornload.cc