ЦИД>>Програма Сигурност>>OЗОП >>Източници>>Европол

   
 

Европол

Оценка на риска от организираната престъпност в Европейския съюз (OCTA 2009)

 Оценката на риска от организираната престъпност в Европейския съюз е периодично изготвян доклад на Европол. В доклада са използвани данните за организираните престъпни групи, предоставяни от националните власти. В него са разгледани структурните и функционалните характеристики на ОПГ, както и динамиката, която предопределя и бъдещето им развитие. Характерно за доклада е, че криминалните дейности се анализират основно през призмата на криминалните зони в рамките на общоевропейското пространство. На свой ред спецификата на отделните криминални зони се определя през призмата на взаимодействието между европейските ОПГ и извъневропейските престъпни мрежи, съставящи елементи на глобалната престъпност. ОСТА представлява важна стъпка към по-нататъшното хармонизиране на научно-методологическите и практическите усилия към въвеждането на стратегическо планиране в дейността на правоприлагащите органи във всичките страни-членки на ЕС, което да се основава върху прогноза за бъдещото развитие на заплахите от организираната престъпност.

 Пълен текст на доклада на английски: EU Organised Crime Threat Assessment:  OCTA 2009

Изисквания за разузнаването към OKTA 2009


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз

 
pornload.cc