ЦИД>>Програма Сигурност>>OЗОП >>Източници>>ООН

   
 

ООН

През 2010 г. Офисът на ООН за борба с наркотиците и престъпността издава първата по рода си „Оценка на заплахите от транснационалната организирана престъпност”, с цел запълването на празнини в тази област и поставянето на начало в издаването на такъв тип доклади. Оценката е насочена към незаконния трафик, връзката между различните региони, като се прави глобален преглед на нелегалните пазари, с акцент върху това как мафиите са прераснали в международен проблем. Гледната точка, представена в това глобално изследване, цели провокирането на нов начин на мислене, свързан с борбата с транснационалната престъпност, в частност чрез акцентиране на глобалния характер на организираната престъпност, като защитата на суверенитета на една държава излиза извън нейните граници; разрушаването на пазарите, а не само на престъпните групи, които ги използват; заздравяване на сигурността и върховенството на закона; по-ефективната борба с корупцията и въвеждането на филтри, така че интернет и зоните за свободна търговия да предотвратяват злоупотреби с икономически и финансови системи.

Ръководство за използване и изготвяне на оценка за опасността от тежка и организирана престъпност (SOCTA)

Ръководството е изготвено от Службата за борба с наркотиците и престъпността на ООН през 2009 г. То предлага модел за написването на национален доклад за оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност. В ръководството са изложени практическите стъпки при реализирането на подобен проект – възлагането на задачата, формирането на екипа, организационните етапи на реализирането на проекта, наред с описанието на съответната методология и конкретните аналитични методи. Целта, която Службата за борба с наркотиците и престъпността на ООН си поставя, е да улесни политиците и ръководителите на правозащитни институции и служби да оценят предимствата от изготвянето на национална оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност като постоянна система и практика, които на свой ред ще им позволят да изработват и прилагат по-ефективни стратегии на противодействие.

Пълен текст на доклада на английски: Guidance on the Preparation And Use Of Serious And Organized Crime Threat Assessments 

 

Трафикът на хора: анализ на ситуацията в Европа (2009)

 Докладът е изготвен от Службата за борба срещу наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), базирана във Виена (автор е Фабрицио Сарика). В документа се анализират основните характеристики на трафика на хора в Европа: потоци, отправни точки и дестинации. Дава се отговор на въпроса кои са трафикантите и техните жертви. Разглеждат се и предприеманите от националните власти в страните-членки на ЕС политически и наказателноправни мерки срещу този вид престъпност. Изложени са и перспективите за въвеждане на международен мониторинг трафика на хора.

Пълен текст на доклада на английски: Trafficking in Persons: Analysis on Europe 2009

Пълният текст на доклада „Оценка на заплахите от транснационалната организирана престъпност” на английски език може да се намери на:
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/toct/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз