ЦИД>>Програма Сигурност>>OЗОП >>Източници>>Великобритания

   
 

Великобритания

Великобритания конфиденциално

Оценка на заплахите от организираната престъпност във Великобритания (UKTA)

 Докладът е изготвен от британската Агенция за борба с тежката организирана престъпност (SOCA) в сътрудничество с редица други компетентни институции и звена. Оценката на риска от организирана престъпност във Великобритания съдържа описание и оценка на заплахите за страната от организираната престъпност и предлага прогноза как тези рискове могат да се развиват в бъдеще. Съществува и версия за ограничено разпространение, озаглавена RESTRICTED UKTA.

Идентифицираните в доклада заплахи са обобщени в пет основни раздела: престъпниците и техния бизнес, общи заплахи, наркотици , организирана имиграционна престъпност и измами. Тези раздели на свой ред са структурирани в  16 параграфа, посветени на по-специфични заплахи.

 Изборът на тези заплахи отразява както начините на работа на самите ОПГ, така и разпределението на институционалните и организационните отговорности на съответните правоприлагащи органи в съответствие с британските закони. Следователно, оценката на заплахите отразява по-скоро институционалния капацитет на правозащитните и правоприлагащите органи. Въпреки това,  предлаганата картина на организираната престъпност, както и идентифицирането на щетите от тях, респективно приоритетните правозащитни задачи, имат практическа полезност, тъй като запълват съществуващата информационна празнина и създават предпоставки за формулиране и прилагане на успешни стратегии. В този смисъл UKTA представлява един от най-амбициозните национални доклади в рамките на ЕС, в който са отразени и някои от препоръките на критиците на подобен род документи.

 Пълен текст на доклада на английски: The United Кingdom Threat Assessment оf Organised Crime 2009


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз