ЦИД>>Програма Сигурност>>OЗОП >>Източници>>Германия

   
 

Германия

Германия конфиденциално

Мениджментът на мръсните пари като пресечна точка между икономическата престъпност и тероризма. Възможни тенденции до 2012 г. и стратегически препоръки.

 Докладът по проекта с английска абревиатура EDGE (съфинансиран от програмата на Европейския съюз „АGIS”) е изготвен от Полицейската служба на провинция Северен Рейн – Вестфалия (Германия) в сътрудничество с Европол, Турската национална полиция, както и с университета „Гент” в Белгия. Единствено германската служба обаче е обвързана с изводите, съдържащи се в публикацията. В доклада се прави обзор на трите фази на проекта EDGE (реализирани между декември 2005 г. и май 2007 г.)  и на представените тогава разработки (Доклад 1 „Първи резултати”, Доклад 2 „Есета за факторите” и Доклад 3 „Сценарии, мерки и оценка на проекта”).

 В доклада се излагат количествените и качествените оценки за ситуацията с трансфера на пари (вкл. банкови трансфери, кешови куриери, използване на стоков транспорт, алтернативни услуги и др. методи). Отделно са разгледани различните фактори, които влияят върху бъдещите тенденции в тази сфера. Приведени са и конкретни сценарии, както и подробно описание на сценарния метод. Накрая са дискутирани методологиите за изготвяне на препоръки за борба с мениджмента на мръсните пари, както и за оценка на реализираните мерки.

 

Организираната престъпност в Германия

 Национален ситуационен доклад 2009

   Националният ситуационен доклад за организираната престъпност съдържа сбита информация за текущото положение и за тенденциите в областта на организираната престъпност.

Докладът е изготвен от Бюрото на федералната криминална полиция – ВКА в сътрудничество с Бюрата на регионалната криминална полиция – LKA, Германската митническа  разузнавателна служба – ZKA и Централата на федералната полиция. Данните за разследванията на организираната престъпност през годината са получени чрез прилагане на еднакви критерии в цялата страна.

Макар че е достъпен в резюме (което предлагаме на читателите), той дава най-обща представа не само за параметрите на организираната престъпност в тази страна, но и за някои методологични решения. При определяне типологията на организираните престъпни дейности в Германия докладът съдържа три различни подхода: правна терминология („престъпления срещу собствеността”), дефиниране в съответствие с типа/сектора на дейност („престъпления, свързани с бизнеса”) или в зависимост от това, в коя социална среда/начин на живот се извършва тя („престъпления, свързани с нощния живот”).

 Водещ подход в германския доклад е сравнението на данните с тези от предходната година, както и присъстващият навсякъде регионално-сравнителен подход. От друга страна, специфика на организираната престъпност в страната, отразена и в доклада, е че чуждестранните граждани са мнозинство в състава на ОПГ и че съществува ясно изразена специализация в съответните престъпни дейности според национално-етническата принадлежност на извършителите. Това определя и важността на информацията, получена чрез съпоставяне данните по години за съответния национален състав на контингента на организираната престъпност. Интересна е и съпоставката между броя на новоидентифицираните уличени в организирана престъпност лица по години.

Пълен текст на доклада на английски: EDGE – Final Results. 

„Национален ситуационен доклад” (2008) на английски език: www.bka.de/lageberichte/ok/2008kf/lagebild_ok_2008_kurzlage_englisch.pdf


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз