ЦИД>>Програма Сигурност>>OЗОП >>Източници>>Холандия

   
 

Холандия

Холандия конфиденциално

Национален доклад за заплахите 2008 г.

 Холандска полицейска агенция

Националната оценка на заплахите от организираната престъпност в Холандия се публикува в рамките на четиригодишен цикъл и представлява ориентиран към бъдещето анализ. Докладът се използва и като основа при изготвянето също веднъж на четири години програма за действия срещу организираната престъпност от името на Министерството на правосъдието. В съответствие с програмата правителството  определя основните аспекти на политиката на противодействие на организираната престъпност.  

 Пълен текст на доклада на английски: National Threat Assessment 2008


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз

 
pornload.cc