ЦИД>>Програма Сигурност>>OЗОП >>Източници>>Академични разработки

   
 

Академични разработки

  Научните изследвания по проблемите на организираната престъпност и противодействието от страна на правоприлагащите органи представляват не само академичен интерес, но са и важна теоретична предпоставка и идеен източник при разработката на методологиите и анализите в националните и европейските доклади за оценка на заплахите. Тези изследвания и публикации предлагат пъстра палитра от многодисциплинарни подходи, тези и аргументи по разглеждания проблем. Техните автори често са привличани като преки участници в разработването на конкретни проекти, свързани с анализа на ситуацията и трендовете в развитието на организираната престъпност. Характерно за част от тези публикации е преобладаването на критично отношение спрямо използваните в европейската и националната практика методологии и аналитични инструменти. Формулират се и алтернативни предложения и проекти, насочени към въвеждането на оптимални методологии при анализа на разглеждания феномен.

 Сред най-известните публикации са:

Вандер Бекен, Том и др. -" Измерване на организираната престъпност в Европа"

Вандер Бекен, Том -"Организираната престъпност и уязвимостта на икономическите сектори."

Университет Тилбург-"Оценка на организираната престъпност чрез нов общоевропейски подход":  Окончателен доклад

Габор, Томас - "Оценка на ефективността на стратегиите за контрол на оргаинзираната престъпност": Преглед на литературата


   Програма Сигурност
   ТЕМИ
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз

 
pornload.cc