ЦИД>>Програма Сигурност>>OЗОП >>Източници

   
 

Академични разработки

 Научните изследвания по проблемите на организираната престъпност и противодействието от страна на правоприлагащите органи представляват не само академичен интерес, но са и важна теоретична предпоставка и идеен източник при разработката на методологиите и анализите в националните и европейските доклади за оценка на заплахите. Тези изследвания и публикации предлагат пъстра палитра от многодисциплинарни подходи, тези и аргументи по разглеждания проблем. Техните автори често са привличани като преки участници в разработването на конкретни проекти, свързани с анализа на ситуацията и трендовете в развитието на организираната престъпност. Характерно за част от тези публикации е преобладаването на критично отношение спрямо използваните в европейската и националната практика методологии и аналитични инструменти. Формулират се и алтернативни предложения и проекти, насочени към въвеждането на оптимални методологии при анализа на разглеждания феномен. 

 още >>


Международен опит

Стратегическите доклади от типа „оценка на заплахите/рисковете от организирана престъпност” (ОРОП или ОЗОП) са въведени като основни компоненти на стратегическото планиране и политика на противодействие срещу това явление в редица страни-членки на ЕС, както и в Северна Америка и Австралия. Хронологично те са най-новите аналитични инструменти, които използват съвременни методологии както при ретроспективните оценки, така и при прогнозирането на бъдещите процеси и формулирането на препоръки към управляващите. В този смисъл докладите ОРОП не са алтернатива на по-традиционните „ситуационните анализи”, представящи панорамата на организираната престъпност в съответната държава, нито на т.нар. „отчетни доклади”, а се основават на тях при разработването на съответните прогнози и препоръки.  

Международният  опит при разработването на докладите от типа на ОРОП бе обогатен с дейността на Европол в сътрудничество с националните правоприлагащи институции на страните-членки на ЕС при изготвянето на общоевропейски доклад за заплахите от организираната престъпност в рамките на Европейския съюз. Подоен доклад отразява и засилването на рисковете от транснационална престъпност, която се възползва от разширяването на ЕС чрез интегрирането на редица страни от бившия комунистически блок за осъществяване на експорт на криминални дейности и разширяване на черните и сивите пазари в мащабите на Общността. 

Страните и организациите, чиито опит в областта на анализа на заплахите от организираната престъпност Центърът изучава са:

 

ХОЛАНДИЯ

ШВЕЦИЯ

БЕЛГИЯ 

ООН

ГЕРМАНИЯ

ЕВРОПОЛ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

САЩ


   Програма Сигурност
   ОЗОП
   Източници

   Партньори по проекта

С подкрепата на Програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз