Image gallery
 
From left to right: Mr. Tanyu Krastev Atanasov, Burgas Municipality Public Mediator, Ms. Hristina Stamatova Hadzhiatanasova, Assistant to the Public Mediator of Burgas Municipality and Mr. Radostin Stoychev Stoyanov, Assistant to the Public Mediator of Burgas Municipality
[close]