Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Наташа Босева, директор на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) към Министерството на правосъдието, г-н Юлиян Митев, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията и г-жа Деница Вълкова-Петкова, заместник-министър на правосъдието на Република България
[close]