Image gallery
 
отляво надясно: г-н Йонко Грозев, Адвокат; г-жа Златинка Иванова, Зам.-председател на Апелативен съд, Бургас; г-жа Дочка Върбева, Зам.-председател на Апелативен съд, Пловдив; г-н Валентин Лазаров, Национална асоциация на общинските служители; г-жа Боряна Жилова, Директор „Продажби”, Национална агенция за приходите
[close]