Image gallery
 
From left to right: Mr. Vladimir Moskov, Mayor of Gotse Delchev Municipality; Mrs. Mariya Nedelcheva, Member of the EP, EPP/GERB; Mr. Todor Yalamov, Senior Analyst, Center for the Study of Democracy
[close]