Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност
 
На 5 октомври 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, посветена на енергийната диверсификация и енергийната сигурност.

Кръглата маса беше открита от д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията, Посланика на Кралство Норвегия в България г-жа Тове Скарстейн и Посланик Джон М. Ордуей, Временно управляващ Посолството на САЩ.


Във встъпителните си думи д-р Шентов призова за започването на открит диалог относно процеса за формиране на енергийните политики. Г-жа Туве Скарстейн, посланик на Кралство Норвегия в България, подчерта готовността на Норвегия да работи с България за развитието на стратегическите подходи за добро управление и устойчива енергетика, прозрачност и алтернативни сценарии за постигане на енергийните цели на страната. Г-жа Скарстейн посочи необходимостта от предварителна и трезва оценка на социалната, икономическа и екологична тежест на всеки сценарий, като се вземат предвид и интересите на бъдещите поколения. Посланик Джон М. Ордуей, Временно управляващ Посолството на САЩ подчерта значението на енергийната сигурност и разнообразието от енергийни суровини и източници. Според него всеки монопол, включително и на енергийния пазар, би създал проблеми с енергийните доставки и би ограничил възможностите за конкурентно ценообразуване.

Г-н Едуард Чау, Главен експерт към Програмата за енергийна и национална сигурност на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон отбеляза, че в момента новото българско правителство, също както и американското, е изправено пред една добра възможност да преосмисли и пренасочи своята енергийна политика. Енергийната сигурност е обществено благо и правителството трябва да защитава интересите на обществото. Г-н Чау подчерта, че инвестициите са жизнената сила на енергийния сектор и е от решаващо значение те да се запазят и в бъдещите енергийни проекти. Зависимостта от вноса не е извинение за недостатъците в енергийната политика. Много енергийно зависими държави са намерили правилната комбинация от множество малкомащабни решения, като например диверсифициране на енергийните доставчици и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), като по този начин са намалили икономическия риск и зависимостта си от монополи.

Г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма, изтъкна уместността и навремеността на кръглата маса и нейната тема в момент, в който българската енергийна стратегия се очаква да бъде приета до края на 2009 г. Стратегията ще фокусира върху ефективния енергиен пазар, трасформация на системата позволяващи екологично развитие, иновации и нови технологии, и осигуряване на диверсификация на източници и маршрути. Като главни предизвикателства пред българския енергиен сектор, Министър Трайков посочи ниската либерализацията на пазара (непрозрачни правила за определяне на цените, управление на енергийни дружества, и др.), независимост на националния регулатор, сигурност на системните оператори, енергийна ефективност (енергопотребление и ниско енергоспестяване въпреки осигурените финансови инструменти). Министър Трайков подчерта, че трябва да има ясни правила между доставчици, преносители и потребители и че България трябва да върви постепенно към отваряне и интегриране в регионалния пазар.

Г-н Мартин Димитров, Председател на комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към Парламента, подчерта, че България няма ясна и точна Енергийна стратегия, която да доведе до конкретни резултати. Енергийната ефективност вече получи популярност, но в сравнение с тази в ЕС, в България тя е изключително слаба. Г-н Димитров наблегна на факта, че в страната повече се говори за диверсификация и либерализация в енергийния сектор, отколкото се предприемат конкретни мерки за тяхното изпълнение. Друг проблем, на който той обърна особено внимание, бе ролята на държавта в изграждането на АЕЦ „Белене”. Според него тя не е в състояние да си позволи риска от такава дългосрочна инвестиция, тъй като никой не би могъл да предвиди бизнесрисковете след 30 години.

Валентина Николова, икономически анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, подчерта основните предизвикателства пред правителството в сферата на енергетиката, спешната необходимост от промяна в модела на взимане на решения, основните въпроси, които трябва да се проучат допълнително, както и специфичните сфери за стратегическа намеса. За да се постигне нов ефективен модел на вземане на решения по отношение на важните енергийни проекти, правителството трябва: да приеме енергийната диверсификация и сигурност като приоритет; да отдели нужното време за преразглеждане на проектите, без да позволи невъзвръщаеми разходи и политически натиск да повлияят на крайното решение; да инициира независима експертна оценка, която да интегрира последните пазарни данни и да ревизира финансовите модели спрямо коректни икономически предположения. Г-ца Николова постави редица важни въпроси, които да бъдат допълнително изследвани и да се вземат конкретни мерки за тяхното решение, като например: стратегическото включване на повече възобновяеми източници, липсата на прозрачност при извозването и съхранението на отработено ядрено гориво, диверсификацията на доставчици на ядрено гориво и липсата на контрол върху разходите по модернизацията на АЕЦ „Козлодуй” и извеждането от експлоатация на блокове 1 – 4.

Г-жа Цветелина Бориславова, Председател на Надзорния съвет на СИБАНК, отбеляза засилващата се роля на гражданското общество и неправтелствените организации. Освен това тя подчерта необходимостта България да съгласува своите усилия и амбиции заедно с тези на европейските и световни участници: подобряване на енергийната ефективност, гъвкавост, развитие на нови технологии, сигурност на доставките и зачитане на екологичните стандарти. Г-жа Бориславова призова и за развитие на газовата инфраструктура и използването на биомаса за електроенергия.

Г-н Илиян Василев, Председател на Deloitte, България, определи енергийната сигурност като важна част от националната сигурност. Според него не само държавата, но и всички публични институции, частният сектор и неправителствните организации трябва да работят в тясно сътрудничество за постигане на дългосрочна визия за развитие на сектора. Потребителите на енергия в България е нужно да имат потенциала бързо да реагират и да се адаптират към променящата се ситуация на енергийния пазар.

По време на дискусията г-н Сашо Дончев, Изпълнителен директор на Овергаз ЕАД постави под въпрос ролята на държавата в енергийния сектор и посочи за пример САЩ, където електрическата енергия се произвежда и разпределя от частни дружества. Г-н Велизар Киряков, Председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия от своя страна изрази притеснение от скритото ценообразуване в сектора. Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт, наблегна на важността от разработването на алтернативни сценарии и проактивно планиране за развитието на енергетиката в бъдеще. Г-н Левон Хампарцумян, Изпълнителен директор на УниКредит Булбанк обърна внимание на нуждата от прозрачност както на процедурите, така и на отношенията между енергийните дружества и техните клиенти. Той посочи, че ще бъде по-лесно за банките да подкрепят проекти в енергетиката, ако разбират по-ясно рисковете и участието на хората и акционерите.

Събитието беше закрито от Посланика на Швеция г-н Пол Бейер, който представи европейската перспектива по темата. Според посланик Бейер енергийната политика на всяка страна трябва да има две тематични направления: създаване на система за ранно предупреждение, която да подпомага управлението на риска и подобряване на механизмите на вътрешния енергиен пазар. Той също така подчерта, че повишаването на енергийната ефективност е пряко свързана и ще допринесе за повишаване на енергийната сигурност.


Програма (Adobe PDF, 182 KB)
Програма и изказвания
Стенограма (Adobe PDF, 414KB)
Презентация: По-добро управление за устойчив енергиен сектор в България: диверсификация и сигурност (Adobe PDF, 794 KB)
CSD Brief No 18: По-добро управление за устойчив енергиен сектор в България: диверсификация и сигурност
Медийно отразяване

ГалерияСъбитието се осъществява с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ