Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Усъвършенстване на информационното осигуряване на интеграционната политика на Република България към граждани от трети страни
 

На 26 август 2009 г. Социологическата програма към Центъра за изследване на демокрацията стартира изпълнението на проект „Усъвършенстване на информационното осигуряване на интеграционната политика на Република България към граждани от трети страни”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.

Някои от основните дейности, заложени в проекта, са:

 
  • Проучване и анализ на съществуващите средства за наблюдение на провежданите политики и мерки за интеграция и схеми за оценка на ефектите от тях и на информационните потребности на институциите и организациите, които провеждат интеграционни политики и практики.
  • Разработване на методология за усъвършенстване на средствата за наблюдение на провежданите мерки по интеграция в страната и на схемите за оценка на ефектите от тях върху ГТД.
  • Изследване и анализ на потребностите, проблемите, удоволетвореността и очакванията на гражданите от трети държави, с особен акцент върху новопристигналите и новорегистрирани ГТД, по отношение на политиките и практиките за тяхното интегриране, и проучване на търсенето на услуги от страна на имигрантите на местно ниво.
  • Изследване и анализ на степента на информираност, ангажираността с проблемите, нагласите и реакциите на приемащото общество по отношение на провежданите интеграционни политики и практики.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ