Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006 – 2008: равносметки и поглед напред
 
На 31 март 2009 г. г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията взе участие в кръгла маса „Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006 – 2008: равносметки и поглед напред”. Той представи основните изводи от изготвения от Центъра анализ на дейността по осъществяване на координация и контрол от страна на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) в хода на изпълнение на Стратегията. Според анализа през оценявания период Комисията регулярно е изготвяла отчети за изпълнението на мерките. Тези отчети обаче имат преди всичко описателно-констативен характер с ограничени аналитични и оценъчни функции. Г-н Стефанов обърна внимание на важността от провеждането на регулярен мониторинг за ефективността на антикорупционните мерки и за степента на реализация на целите на Стратегията, каквито до момента не са извършвани. Липсва и конкретизация на приоритетите и политиката, а партньорството с НПО сектора е спорадично. Г-н Стефанов препоръча да се повиши административният капацитет на Комисията, към която да се създаде собствен Секретариат, да се обезпечи дейността й с необходимите средства и да се подобри публичността на нейната дейност онлайн.

По време на събитието г-жа Меглена Плугчиева, заместник министър-председател на Република България посочи, че наред с негативите, постиженията в областта на антикорупцията също трябва да се популяризират сред обществото. Г-н Миклош Маршал, регионален директор за Европа и Централна Азия към Трансперънси Интернешънъл окачестви корупцията като естествен отговор на обществото на неефективните държавни институции и услуги. Според него не свръхрегулирането, а подобряването на дейността на държавните институции и доверието в тях е истинското решение на проблема.

Представителите на неправителствиния сектор - г-жа Диана Ковачева от Асоциация „Прозрачност без граници”, г-н Здравко Сечков, Фондация за реформа в местното самоуправление, г-жа Анелия Дамянова, Център за икономическо развитие и г-н Румен Яновски, Фондация „Аксес” - представиха своите анализи и коментари за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006 – 2008. Според тях в повечето случай мерките срещу корупцията се изпълняват само формално. Нужно е броят на мерките да се намали за сметка на тяхната целенасоченост и ефективност. Беше препоръчано да се поддържа по-голяма приемственост и последователност на препоръките и мерките, да се засили сътрудничеството между отделните администрации, ефективно да се управлява информацията от постъпилите корупционни сигнали, както и в следващата стратегия да бъдат заложени мерки на местно ниво. Нужно е и мерките да предвиждат по-голямо участие на гражданския сектор и създаване на култура на обществена нетърпимост към корупцията.

Програма (Adobe PDF, 175 KB)
Презентация: Дейността на Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК) по изпълнение на Стратегията, г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 1.3 MB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ