Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Сивата икономика в България по време на икономическа криза
 
Годишният Индекс на скритата икономика в България за 2008 г. бележи умерен спад. За сравнение, при първото изчисляване на индекса през 2002 г. той е бил с 40% по-висок. Спадът се дължи на намаляването на скритата икономика във всички измеравни нейни проявления – укриването на труд, обороти и данъци. Възприятията на бизнеса за съществуването на скрита икономика в страната, обаче продължават да нарастват от 2006 г. насам. Съществува сериозна опасност от повишаване на равнището на скритата икономика с нарастване на рисковете пред икономическия растеж в следствие на икономическата рецесия в най-развитите световни икономики, вкл. еврозоната.

Глобалната финансово-икономическа криза метастатизира в глобална рецесия, очаквана да бъде най-дълбока и продължителна от десетилетия насам. Рискът от депресия остава. Как тя ще засегне икономиката и обществото на България зависи от:
 • силата и продължителността на външния шок;
 • местните изходни условия и
 • (не)адекватност на местна реакция.

 • България има някои силни изходни условия в сравнение с останите страни членки на ЕС от Централна и Източна Европа, като добър баланс на обществените финанси - ниско равнище на държавния дълг, бюджетни излишъци и здрава финансова система, неизложена към токсични активи. Въпреки това страната, както повечето периферни икономики, остава силно уязвима към външни шокове и особено към спиране на кредита и рецесия в Еврозоната, каквито се наблюдават. Основните уязвимост са институционалната несигурност, вкл. скрита икономика, корупция и престъпност, съчетани с висок външен дефицит, кредитен бум, надценени активи (недвижимости), прекомерен частен външен дълг (над 90 % от БВП), слаба експортна конкурентноспособност и ограничено, макар и растящо, вътрешно търсене. В тази среда все по-силно се усеща и липсата на лидерство от българска страна за смекчаване на негативните ефекти от кризата, което повишава усещането за институционална нестабилност.

  В условията на влошаваща се икономическа среда може да се очаква засилен натиск за увеличаване на дела на скритата икономика в нейните три зони (проявления):
 • социална (повече натурално производство за собствено потребление на най-бедните и периферни общности);
 • икономическа (натиск върху приходите на фирмите и домакинствата, съчетан с отслабване на контролните механизми, вкл. във връзка с по-високата административна несигурност в резултат на предстоящите парламентарни избори и очаквания спад в бюджетните приходи и ресурсното осигуряване, ще доведе до нарастване на стимулите за укриване на задължения); и
 • престъпно-олигархична (свиването на икономическата активност ще доведе до по-голяма зависимост на фирмите от решенията на правителството, вкл. по отношение обществени поръчки и концесии, което ще засили желанието за преразпределяне на обществени средства чрез силни политически връзки; същевременно вероятното повишаване на безработицата, в зависимост от продължителността и дълбочината на кризата, ще доведе до засилване на предлагането на труд за престъпни организации, вкл. за източване на ДДС).

 • Ефектите на кризата върху икономиката на България биха могли да бъдат смекчени, ако бъде изработена и стриктно изпълнявана превантивна, премерена, мобилизираща програма, която да включва следните елементи:
 • запазване на фискалната и финансовата стабилност на валутния борд с цел постигане на членство в Еврозоната;
 • устойчива фискална позиция със замяна на планираното повишаване на фискалните разходи с по-висока ефективност, без рязки изменения в приходната структура;
 • фискалната политика е основен гарант за запазване на финансовата стабилност на страната и следва да не се поставя под допълнително напрежение;
 • търсене на алтернативни решения за подпомагане и преструктуриране на икономиката към по-висока експортна конкурентоспособност;
 • увеличаване на изискванията за ефективност към контролните и правоприлагащите органи;
 • да се търси дългосрочна подкрепа на Европейската централна банка и Европейската комисия за устойчивостта на фискалната и финансовата система на България.


 • Кръгла маса: Сивата икономика в България по време на икономическа криза, 3 декември 2008 г.
  Презентация на Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, 3 декември 2008 г.
  Кръгла маса: Сивата икономика в България: тенденции и предизвикателства, 27 май 2008 г.
  Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2008, 14 май 2008 г.
  CSD Brief No 12: Конкурентоспособност на българската икономика 2007
  CSD Brief No 13: Ефективни политики за противодействие на корупцията и организираната престъпност в България: закриване на безмитната търговия
  CSD Brief No 15: За еднакви правила и почтена конкуренция: ефективни политики за противодействие на сивата икономика и корупцията в България
  CSD Brief No 16: България и Лисабонската стратегия на ЕС: постижения, проблеми, перспективи
  Тема: Неформална икономика

  Медийно отразяване
   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ